RÅ 2006 not 115

Kammarrätts avgörande hade inte gått klaganden emot då dennes talan i kammarrätten bifallits

Not 115. Överklagande av T.E. i mål ang. bistånd. - Katarina-Sofia Stadsdelsförvaltning i Stockholms stad avslog den 26 augusti 2004 en ansökan från T.E. om bistånd med 716 kr avseende del av hyreskostnad för september månad 2004. T.E. överklagade till Länsrätten i Stockholms län, som avslog överklagandet. T.E. fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Stockholm, som i dom den 4 maj 2005 (mål nr 7633-04) biföll hans talan. - T.E. överklagade kammarrättens ovannämnda dom, varvid han hänförde sig till hyreskostnaderna för månaderna oktober till och med december 2004. -Regeringsrätten (2006-07-28, Billum): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 33 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) får ett beslut överklagas av den som beslutet angår, om det gått honom emot. Av den överklagade domen framgår att kammarrätten bifallit T.E:s talan och beviljat honom bistånd med ytterligare 716 kr för september månad 2004. Eftersom kammarrättens dom inte har gått honom emot får han inte överklaga den. Hans överklagande skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar T.E:s överklagande. (fd II 2006-07-24, M. Larsson)