RÅ 2006 not 116

I mål om offentlig upphandling när ett direktiv inte genomförts i svensk rätt och upphandling påbörjats innan och avslutats efter det att tidsfristen för att genomföra direktivet gått ut (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om offentlig upphandling (tillämpliga regler när ett direktiv inte genomförts i svensk rätt och upphandling påbörjats innan och avslutats efter det att tidsfristen för att genomföra direktivet gått ut) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde offentlig upphandling (tillämpliga regler när ett direktiv inte genomförts i svensk rätt och upphandling påbörjats innan och avslutats efter det att tidsfristen för att genomföra direktivet gått ut, prejudikatskäl)

Not 116. Överklagande av Caperio AB ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om offentlig upphandling. - Statskontoret beslutade under hösten 2005 att upphandla ramavtal avseende nätverksprodukter och produktrelaterade tjänster. Upphandlingen, som genomfördes som en selektiv upphandling, delades in i två olika anbudsområden, A och B. Av det förfrågningsunderlag som skickades ut till inbjudna anbudsgivare framgick bl.a. att upphandlingen skulle resultera i högst tre ramavtal inom anbudsområde B. Fr.o.m. den 1 januari 2006 övergick upphandlingen på det nybildade Verket för förvaltningsutveckling. Av tilldelningsbeslut den 18 april 2006 framgick att verket inom anbudsområde B beslutat att ingå avtal med endast två leverantörer. Enligt den utvärderingsrapport som bifogades beslutet placerade sig Caperio AB på tredje plats vid anbudsutvärderingen. - Bolaget begärde överprövning av upphandlingen såvitt avsåg anbudsområde B. Till stöd för sitt yrkande att upphandlingen skulle rättas på så sätt att även bolaget skulle tilldelas ett upphandlingskontrakt anförde bolaget bl.a. att artikel 32 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, som föreskriver att ett ramavtal måste omfatta minst tre aktörer, hade direkt effekt på upphandlingen. -Länsrätten i Stockholm (2006-05-05) avslog ansökningen. Som motiv angavs bl.a. att genomförandetiden för direktiv 2004/18/EG inte gått ut när den aktuella upphandlingen inleddes. Artikel 32 i direktivet kunde därför inte anses ha direkt effekt på upphandlingen. - Sedan Caperio AB fullföljt sin talan beslutade Kammarrätten i Stockholm (2006-05-15)att inte meddela prövningstillstånd. - Caperio AB överklagade och yrkade i första hand att Regeringsrätten skulle undanröja kammarrättens beslut och återförvisa målet till kammarrätten.. I andra hand yrkade bolaget att Regeringsrätten skulle besluta om rättelse på så sätt att bolaget tilldelades ett ramavtal i upphandlingen. Bolaget anförde bl.a. följande. Vid tidpunkten för utvärderingen och tilldelningsbeslutet hade direktiv 2004/18/EG inte införlivats i svensk rätt trots att implementeringstiden löpt ut. Ett direktiv får direkt effekt i och med att det inte implementerats i rätt tid. Verket för förvaltningsutveckling hade vid tiden för tilldelningsbeslutet möjlighet och skyldighet att iaktta artikel 32 i direktivet. Det finns inte någon allmän princip eller bestämmelse som innebär att ett upphandlingsförfarande skall följa de regler som var gällande vid tidpunkten för upphandlingsförfarandets inledande när det är fråga om EG-rätt. Möjligheten att teckna ramavtal finns redan i svensk rätt, varför den omständigheten att den aktuella artikeln inte är ovillkorlig inte kan åberopas för att frånkänna direktivet direkt effekt. - Verket för förvaltningsutveckling bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (2006-08-01, Billum, Almgren, Lundin, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall kammarrätten meddela prövningstillstånd bl.a. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (punkt 1). - Direktiv 2004/18/EG har ännu inte genomförts i svensk rätt, trots att den i direktivet angivna tidsfristen för genomförande löpt ut. I målet uppkommer fråga om vilka regler som skall tillämpas beträffande ramavtal när en upphandling påbörjats innan tidsfristen löpt ut men inte avslutats vid fristens utgång. Något vägledande avgörande som belyser denna fråga finns inte. Det är därför av vikt för ledning av rättstillämpningen att Caperio AB:s överklagande av länsrättens dom prövas av högre rätt. Kammarrätten borde därför ha meddelat prövningstillstånd enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen. - Skäl föreligger för fortsatt interimistiskt förordnande avseende anbudsområde B. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar Caperio AB prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av bolagets överklagande av Länsrättens i Stockholms län dom den 5 maj 2006. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. - Regeringsrätten förordnar att den klandrade upphandlingen inte får avslutas i avvaktan på att kammarrätten avgör målet eller beslutar något annat. (fd II 2006-07-19, M. Larsson)