RÅ 2006 not 117

Kammarrätts beslut med anledning av överklagande av länsrätts beslut att avvisa ett överklagande som för sent inkommet

Not 117. Överklagande av O.C. ang. avvisande av talan. - Länsrätten i Skåne län avvisade genom beslut den 18 april 2006 O.C:s överklagande av länsrättens dom den 20 mars 2006 i ett mål om folkbokföring eftersom överklagandet kommit in för sent. Länsrättens beslut överklagades hos Kammarrätten i Göteborg som genom beslut den 30 maj 2006 inte meddelade prövningstillstånd. Kammarrätten fogade till beslutet ett formulär om hur man överklagar. - O.C. överklagade kammarrättens beslut. -Regeringsrätten (2006-08-08, Billum): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Om ett överklagande har avvisats såsom för sent inkommet och en domstol efter överklagande prövat överklagandet eller vägrat prövningstillstånd i fråga om ett sådant överklagande får enligt 33 § fjärde stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) domstolens beslut inte överklagas. - Av den angivna lagbestämmelsen följer att kammarrättens beslut inte får överklagas. Oavsett vad kammarrätten angivit i detta avseende skall därför O.C:s överklagande avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 2006-08-02, Hofvander)