RÅ 2006 not 118

Överklagande av M.A. ang. statsråds beslut om fortsatt förvar. - Göta hovrätt dömde den 8 juni 2001 M.A., medborgare i Irak, för grovt narkotikabrott m.m. till fängelse i åtta år samt utvisade honom ur riket med förbud att återvända hit

Not 118. Överklagande av M.A. ang. statsråds beslut om fortsatt förvar. - Göta hovrätt dömde den 8 juni 2001 M.A., medborgare i Irak, för grovt narkotikabrott m.m. till fängelse i åtta år samt utvisade honom ur riket med förbud att återvända hit. - Sedan fängelsestraffet verkställts beslutade Polismyndigheten i Stockholms län den 20 oktober 2005 att ta M.A. i förvar. Förvarsbeslutet verkställdes den 21 oktober 2005. Beslutet om förvar omprövades av polismyndigheten den 21 december 2005. - FN:s kommitté mot tortyr begärde den 17 januari 2006 att verkställigheten av utvisningsbeslutet skulle inhiberas till dess kommittén hade avgjort ärendet. Statsrådet Bodström beslutade samma dag att inhibera verkställigheten av utvisningsbeslutet för tiden till dess annat bestämdes eller regeringen avgjorde ärendet. Samtidigt beslutades att M.A. skulle kvarbli i förvar eftersom det med hänsyn till hans personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt fanns anledning att anta att han annars skulle komma att hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet i Sverige. - Statsrådet Bodström hade därefter i beslut, senast den 21 april 2006, funnit att det fanns synnerliga skäl för att fortsatt hålla M.A. i förvar. - Förhandling i förvarsförfrågan hölls den 16 juni 2006 vid Länsrätten i Stockholms län/Migrationsdomstolen. -Chefen för Justitiedepartementet statsrådet Thomas Bodström (2006-06-21) beslutade härefter att M.A. skulle kvarbli i förvar enligt 10 kap. 1 § andra stycket tredje punkten och tredje stycket utlänningslagen (2005:716). Som motivering för beslutet anfördes att det med hänsyn till arten av den brottslighet som M.A. gjort sig skyldig till i förening med hans inställning i utvisningsfrågan och hans personliga förhållanden i övrigt fanns anledning att anta att M.A. på fri fot kommer att hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet i Sverige. De angivna omständigheterna fick anses utgöra sådana synnerliga skäl som avses i 10 kap. 4 § andra stycket utlänningslagen. - M.A. överklagade beslutet och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva förvarsbeslutet. I andra hand yrkade han att han skulle ställas under anmälningsplikt. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. När ett internationellt organ som FN har intervenerat i ett enskilt ärende finns det stora chanser att utvisningsbeslutet kommer att upphävas. Det finns inte någon risk för att han skall hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet i Sverige utan han kommer, om förvarsbeslutet upphävs, att bo hos sin mor i Norrköping. Fortsatt förvar framstår i förhållande till skälen för detta som ett oproportionerligt ingrepp i hans integritet. - Regeringsrätten (2006-08-31, Sandström, Dexe, Kindlund, Hamberg, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att upphäva förvarsbeslutet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att förvarsbeslutet skall stå fast. (fd II 2006-08-23, Svens-Jonsson)