RÅ 2006 not 153

Kammarrätts beslut i fråga om muntlig förhandling och syn

Not 153. Överklagande av I.V. och V.V. ang. beslut om muntlig förhandling och syn. - Kammarrätten i Stockholm beslutade den 5 september 2006 att avslå I.V:s och V.V:s yrkande om syn med muntlig förhandling. I beslutet angavs att det inte fick överklagas särskilt. - I.V. och V.V. överklagade kammarrättens beslut. -Regeringsrätten (2006-10-19, Sandström): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 34 § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) framgår att talan mot beslut, som inte innebär att målet avgörs, får föras endast i samband med talan mot beslut i själva målet. Vidare framgår att talan får föras särskilt i vissa speciellt uppräknade fall. - Beslut att avslå ett yrkande om syn och muntlig förhandling är inte ett sådant beslut som enligt förvaltningsprocesslagen får överklagas särskilt. I.V. och V.V. överklagande skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd I 2006-10-09, Kållberg)