RÅ 2006 not 170

Överklagande av A.B. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om återkrav av barnpension

Not 170. Överklagande av A.B. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om återkrav av barnpension. - Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa beslutade den 4 februari 2003 efter omprövning att inte ändra sitt beslut den 30 september 2002, i vilket A.B. förklarats skyldig att återbetala ett belopp om 7 740 kr avseende barnpension som betalats ut för perioden februari-maj 2002. Kassan motiverade sitt beslut med att A.B., som var över 18 år, inte ansetts vara berättigad till studiehjälp fr.o.m. februari 2002 och därmed inte heller var berättigad till barnpension. A.B. överklagade beslutet hos Länsrätten i Göteborg som i dom den 29 mars 2004 avslog överklagandet. - Sedan A.B. överklagat länsrättens dom beslutade Kammarrätten i Göteborg den 22 december 2004 att inte meddela prövningstillstånd. - A.B. överklagade och yrkade att han inte skulle anses återbetalningsskyldig. Vid avslag på det yrkandet yrkade han att kravet på återbetalning skulle efterges eller att en avbetalningsplan skulle upprättas. Han åberopade ett läkarintyg som getts in till kammarrätten och som visade att anledningen till hans höga frånvaro från skolan under vårterminen 2002 var sjukdom. - Försäkringskassan tillstyrkte bifall till överklagandet och anförde att det behövdes fler vägledande avgöranden angående frågan om sambandet mellan rätten till barnpension och rätten till studiehjälp (jfr FÖD 1995:22). -Regeringsrätten (2006-10-30, Lavin, Nordborg, Nord, Brickman, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Försäkringskassans återkrav baseras på den förutsättningen att A.B. inte haft rätt till barnpension under tiden februari-maj 2002. Av 8 kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän försäkring, AFL, i den i målet tillämpliga lydelsen framgår bl.a. att ett barn, som fyllt 18 år, har rätt till barnpension, om barnet bedriver studier som ger rätt till studiehjälp enligt 2 kap.studiestödslagen (1999:1395), dock längst t.o.m. juni månad det år då barnet fyller 20 år. Med tid för sådana studier likställs i paragrafen tid då barnet på grund av sjukdom inte kan bedriva sina studier. - Försäkringskassan har fäst avseende vid att Centrala studiestödsnämnden med intyg visat att A.B. inte fått studiehjälp från februari 2002. I bestämmelsen i 8 kap. 2 § AFL föreskrivs vilken art av studier som barnet skall bedriva. Däremot fordras inte uttryckligen att barnet faktiskt också uppburit studiehjälpen (jfr prop. 1987/88:171 s. 191). Dessutom medför avbrott i de ifrågavarande studierna på grund av sjukdom inte att barnet förlorar sin rätt till barnpension. - Frågan i målet är om ett barn, som inte uppburit studiehjälp på grund av ogiltig frånvaro i skolan, ändå är berättigat till barnpension, eftersom barnet på grund av uppgiven sjukdom inte kunnat bedriva sådana studier som i och för sig skulle berättiga till barnpension. Hur bestämmelsen i 8 kap. 2 § AFL (numera 2 kap. 2 § lagen /2000:461/ om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn) skall tillämpas i ett dylikt fall har principiell och praktisk betydelse. Någon rättspraxis av större omfattning finns inte. Eftersom det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, skall prövningstillstånd i kammarrätten meddelas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar A.B. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av hans överklagande av Länsrättens i Göteborg dom den 29 mars 2004. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd I 2006-09-20, Hoffstedt)