RÅ 2006 not 173

Ansökan av M.A. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar

Not 173. Ansökan av M.A. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar. - Göta hovrätt dömde den 8 juni 2001 M.A., född den 20 september 1960, medborgare i Irak, för grovt narkotikabrott m.m. till fängelse i åtta år samt utvisade honom ur riket med förbud att återvända hit. Sedan fängelsestraffet verkställts beslutade Polismyndigheten i Stockholms län den 20 oktober 2005 att ta M.A. i förvar. Förvarsbeslutet verkställdes den 21 oktober 2005. Beslutet om förvar omprövades av polismyndigheten den 21 december 2005. - FN:s kommitté mot tortyr begärde den 17 januari 2006 att verkställigheten av utvisningsbeslutet skulle inhiberas till dess kommittén hade avgjort ärendet. Statsrådet Bodström beslutade samma dag att inhibera verkställigheten av utvisningsbeslutet för tiden till dess annat bestämdes eller regeringen avgjorde ärendet. Samtidigt beslutades att M.A. skulle kvarbli i förvar eftersom det med hänsyn till hans personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt fanns anledning att anta att han annars skulle komma att hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet i Sverige. - Statsrådet Bodström hade därefter i beslut, senast den 21 augusti 2006, funnit att det förelegat synnerliga skäl för att fortsatt hålla M.A. i förvar. Förhandling i förvarsfrågan hölls den 11 oktober 2006 vid Länsrätten i Stockholms län/Migrationsdomstolen. -Chefen för Justitiedepartementet, statsrådet Beatrice Ask (2006-10-20): M.A. skall kvarbli i förvar enligt 10 kap. 1 § andra stycket tredje punkten och tredje stycket utlänningslagen (2005:716) då det med hänsyn till arten av den brottslighet som han gjort sig skyldig till i förening med hans inställning i utvisningsfrågan och hans personliga förhållanden i övrigt finns anledning att anta att han på fri fot kommer att hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet i Sverige. De angivna omständigheterna anses utgöra sådana synnerliga skäl som avses i 10 kap. 4 § andra stycket utlänningslagen. - Beslutet om förvar skall enligt 10 kap. 9 § första och tredje stycket utlänningslagen prövas på nytt inom två månader från denna dag. Om ny prövning inte sker inom denna tid upphör enligt 10 kap. 10 § utlänningslagen beslutet att gälla. - Regeringsrätten kan enligt 14 kap. 9 § tredje stycket utlänningslagen på framställning av M.A. pröva om förvarsåtgärden skall bestå. - M.A. ansökte om prövning av förvarsbeslutet och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva detta. I andra hand yrkade han att han skulle ställas under uppsikt. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Det finns inte någon risk för att han skall hålla sig undan eller återfalla i brott. Om förvarsbeslutet upphävs kommer han att bo hos sin mor i Norrköping och han är beredd att underkasta sig daglig anmälningsplikt. Han har redan suttit i förvar i över ett år och synnerliga skäl att hålla honom i fortsatt förvar saknas. Förvar måste anses som en ytterst oproportionell åtgärd, eftersom mindre ingripande metoder såsom anmälningsplikt finns att tillgå. FN:s kommitté mot tortyr kommer att fatta beslut i hans ärende vid sin session mellan den 6 och 24 november 2006. - Regeringsrätten (2006-11-10, Billum, Almgren, Lundin, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl upphäva förvarsbeslutet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att förvarsbeslutet skall stå fast. (fd II 2006-11-07, Noring)