RÅ 2006 not 175

Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Rättsprövning, fråga om beslut kan bli föremål för rättsprövning

Not 175. Ansökan av R.N. om rättsprövning av skrivelse från Ordenskansliet vid Kungl. Maj:ts Orden ang. återlämnande av ordenstecken. - R.N:s far R.N. förlänades den 11 november 1967 riddartecknet av Nordstjärneorden. Fadern avled den 7 april 2004. - Ordenskansliet vid Kungl. Maj:ts Orden erinrade i skrivelse den 25 maj 2004 R.N. om att svenska ordenstecken jämlikt ordensstatuterna skall återställas vid innehavarens frånfälle. Som svar på ett brev från R.N. till utrikesministern meddelade Utrikesdepartementet i skrivelse den 1 juli 2004 att riddartecknet skall återlämnas till Kungl. Maj:ts Orden. - R.N. yrkade att Regeringsrätten efter överprövning eller rättsprövning skulle ogiltigförklara de besked om återlämnande av ordenstecken som lämnats honom i de ifrågavarande skrivelserna. Han yrkade även att han skulle förklaras vara ägare till ordenstecknet eller att han hade lösenrätt till detsamma samt att ordensstatuterna skulle förklaras strida mot regeringsformen. -Regeringsrätten (2006-11-14, Nordborg, Sandström, Dexe, Nord, Hamberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. De besked som lämnats R.N. i skrivelserna kan inte överklagas hos Regeringsrätten. Överklagandena skall därför avvisas. - Lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut upphörde att gälla den 1 juli 2006 och ersattes då med en ny rättsprövningslag (SFS 2006:304). Enligt övergångsbestämmelserna till den nya lagen tillämpas den upphävda lagen alltjämt på ansökningar om rättsprövning avseende beslut som meddelats före den 1 juli 2006 om ansökan kunde ha prövats enligt denna. Beskeden i de aktuella skrivelserna innefattar inte något sådant avgörande som avses i den upphävda lagen. Inte heller är den nya lagen, som förutsätter att beslutet fattats av regeringen, tillämplig. Rättsprövning kan således inte ske. - R.N:s yrkanden i övrigt kan inte heller prövas av Regeringsrätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet, ansökningen om rättsprövning och de yrkanden som framförts i övrigt. (fd I 2006-09-20, H. Larsson)