RÅ 2006 not 181

Ansökan av M.J. om återställande av försutten tid. - Socialnämnden i Uddevalla kommun avslog i beslut den 23 april 2004 M.J:s ansökan om bistånd för april 2004. M.J. överklagade beslutet till Länsrätten i Göteborg, som i dom den 5 juli 2004 avslog överklagandet. M.J. överklagade länsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg, som den 23 september 2004 beslutade att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 4257-04). Sedan M.J. överklagat kammarrättens beslut till Regeringsrätten avvisade kammarrätten i beslut den 16 november 2004 överklagandet på grund av att det kommit in för sent. Regeringsrätten fastställde därefter i beslut den 16 december 2004 kammarrättens avvisningsbeslut (mål nr 6976-04)

Not 181. Ansökan av M.J. om återställande av försutten tid. - Socialnämnden i Uddevalla kommun avslog i beslut den 23 april 2004 M.J:s ansökan om bistånd för april 2004. M.J. överklagade beslutet till Länsrätten i Göteborg, som i dom den 5 juli 2004 avslog överklagandet. M.J. överklagade länsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg, som den 23 september 2004 beslutade att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 4257-04). Sedan M.J. överklagat kammarrättens beslut till Regeringsrätten avvisade kammarrätten i beslut den 16 november 2004 överklagandet på grund av att det kommit in för sent. Regeringsrätten fastställde därefter i beslut den 16 december 2004 kammarrättens avvisningsbeslut (mål nr 6976-04). - M.J. ansökte om återställande av försutten tid för att överklaga kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd. Till stöd för sin talan anförde hon att hon bad om ursäkt för att hon inte hann skicka in papperna i tid. Hennes son hade fått cancer så hennes tankar hade bara varit där. -Regeringsrätten (2006-11-22, Almgren, Fernlund, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får tiden för överklagande eller en därmed jämförlig åtgärd återställas, om tiden försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. M.J. har inte visat att det föreligger skäl för att återställa den försuttna tiden. Hennes ansökan skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 2006-11-07, Hedin)