RÅ 2006 not 185

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bygglov för mast för mobiltelefoni och teknikbod i nära anslutning till väg och bostadsbebyggelse (prejudikatskäl / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om bygglov för mast för mobiltelefoni och teknikbod i nära anslutning till väg och bostadsbebyggelse

Not 185. Överklagande av C.H. m.fl. ang. prövningstillstånd i mål om bygglov. - Byggnadsnämnden i Halmstads kommun beslutade den 11 juni 2003 att bevilja bygglov för uppförande av en 72 meter hög mast för mobiltelefoni och en teknikbod på fastigheten Haverdal 3:2. Beslutet överklagades av bl.a. C.H. och P.H., A.L. och N.L. samt M.V. Länsstyrelsen avslog överklagandena genom beslut den 9 december 2003. Länsrätten i Hallands län avslog genom dom den 19 april 2004 överklaganden av bl.a. C.H. och P.H., A.N. och L.N. samt M.V. (mål nr 26-04). Kammarrätten i Göteborg beslutade den 16 juni 2004 att inte meddela prövningstillstånd. - C.H. och P.H., A.N. och L.N. samt M.V. överklagade kammarrättens beslut. - C.H. och P.H. samt A.N. och L.N. anförde bl.a. följande. Enligt Vägverkets rekommendationer rörande placering av mobilmaster intill vägar måste avståndet mellan den aktuella masten och den närbelägna enskilda vägen vara minst 48 meter. Vidare måste masten placeras på sådant sätt att den inte kan falla över vägen. Samma säkerhetskrav måste gälla beträffande deras fastigheter. Vid utsättning har masten flyttats ca 30 meter österut jämfört med bygglovet. Den nya placeringen är endast 30-40 meter från närmaste anlagda trädgård tillhörande en åretruntbostad. - M.V. anförde bl.a. att masten avsågs att placeras i ett naturskönt och ekologiskt mycket känsligt område. Avståndet till hennes fastighet är 170 meter och masten kommer givetvis att påverka fastighetsvärdet negativt. - Byggnadsnämnden i Halmstads kommun hade i målet förklarat att nämnden inte hade något ytterligare att anföra i målet. -Regeringsrätten (2006-11-23, Eliason, Almgren, Lundin, Fernlund. Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall kammarrätten meddela prövningstillstånd bl.a. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (punkt 1). - Frågor om bygglov för master för mobiltelefoni har hittills prövats i sak av Regeringsrätten endast i ärenden enligt lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut. - Målet gäller om bygglov skall medges för en 72 meter hög mast för mobiltelefoni jämte teknikbod. Såvitt framgår av handlingarna är anläggningen belägen ca 120 meter från närmaste bostadshus. Enligt uppgift från C.H. och P.H. samt A.N. och L.N. i Regeringsrätten kommer avståndet mellan masten och närmaste ”anlagda trädgård” att vara betydligt kortare. - Mot bakgrund av omständigheterna i målet får det anses vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att frågan om bygglov prövas av högre rätt. Kammarrätten borde därför ha meddelat prövningstillstånd enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar C.H. och P.H., A.N. och L.N. samt M.C. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av deras överklagande av Länsrättens i Hallands län dom den 19 april 2004 i mål nr 26-04. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd II 2006-11-01, H. Larsson)