RÅ 2006 not 191

Kammarrätts beslut med anledning av överklagande av länsrätts beslut att avvisa ett överklagande som för sent inkommet

Not 191. Överklagande av J.F. av beslut om avvisning. - Länsrätten i Stockholms län avvisade genom beslut den 12 juli 2005 J.F:s överklagande av länsrättens dom den 16 maj 2005 (mål nr 21697-04) eftersom det inkommit för sent. Länsrättens beslut överklagades hos Kammarrätten i Stockholm som genom det nu överklagade beslutet inte meddelade prövningstillstånd. Kammarrätten lämnade i beslutet upplysning om att beslutet enligt 33 § fjärde stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) inte får överklagas. - J.F. överklagade kammarrättens beslut. -Regeringsrätten (2006-12-01, Almgren): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Om ett överklagande har avvisats såsom för sent inkommet och en domstol efter överklagande prövat avvisningsbeslutet eller vägrat prövningstillstånd i fråga om ett sådant överklagande får domstolens beslut enligt 33 § fjärde stycket förvaltningsprocesslagen inte överklagas. Av bestämmelsen följer att kammarrättens beslut den 26 augusti 2005 inte får överklagas. J.F:s överklagande skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 2006-11-24, Hofvander)