RÅ 2006 not 193

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bostadsanpassningsbidrag (fråga om anspråk på bidrag kunde göras gällande av dödsboet efter den person som beviljats bidraget, prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om anspråk på bidrag kunde göras gällande av dödsboet efter den person som beviljats bidraget (prejudikatskäl)

Not 193. Överklagande av Miljö- och byggnadsnämnden i Vellinge kommun ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om bostadsanpassningsbidrag. - Miljö- och byggnadsnämnden i Vellinge kommun avslog i beslut den 9 december 2002 G.H:s ansökan om bostadsanpassningsbidrag för installation av en trapphiss. - G.H. överklagade nämndens beslut hos Länsrätten i Skåne län och uppgav bl.a. att han på grund av sin sjukdoms snabba förlopp själv låtit installera en trapphiss till en kostnad om 90 000 kr. - Utan att dessförinnan ha hört nämnden biföll Länsrätten i Skåne län i dom den 30 april 2003 G.H:s överklagande och förklarade honom berättigad till bostadsanpassningsbidrag för trapphiss med 90 000 kr. - Nämnden överklagade domen hos Kammarrätten i Göteborg. G.H. avled den 20 juni 2003. Kammarrätten tog upp dödsboet efter G.H. som motpart och beslutade den 17 oktober 2003 att inte meddela prövningstillstånd. - Miljö- och byggnadsnämnden överklagade kammarrättens beslut. -Regeringsrätten (2006-12-07, Lavin, Nordborg, Nord, Hamberg, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall kammarrätten meddela prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (punkt 1), om anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit (punkt 2) eller om det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (punkt 3). - I målet uppkommer frågan huruvida något från G.H. härlett anspråk på sökt bostadsanpassningsbidrag tillkom dödsboet efter honom eller om frågan om han varit berättigad till bidrag i enlighet med vad länsrätten bestämt förföll i och med att han avled. Denna fråga får anses ha principiell och praktisk betydelse och något vägledande avgörande gällande just bostadsanpassningsbidrag finns inte. Redan mot denna bakgrund borde prövningstillstånd ha meddelats. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar Miljö- och byggnadsnämnden i Vellinge kommun prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av överklagandet av Länsrättens i Skåne län dom den 30 april 2003. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd I 2006-11-15, Holmstedt)