RÅ 2006 not 205

Kammarrätts beslut att vägra prövningstillstånd fastställdes i mål om

Not 205. Överklagande av R.N. av kammarrätts beslut att inte meddela prövningstillstånd i mål ang. tillstånd att inneha vapen. - I anledning av en skrivelse den 24 februari 2004 från Norrlands Universitetssjukhus återkallade Polismyndigheten i Västerbottens län i beslut den 26 mars 2004 R.N:s tillstånd att inneha vapen. R.N. överklagade beslutet hos Länsrätten i Västerbottens län som i dom den 21 december 2004 avslog överklagandet. R.N. överklagade länsrättens dom hos Kammarrätten i Sundsvall som i beslut den 14 juni 2005 inte meddelade prövningstillstånd. - R.N. överklagade kammarrättens beslut och yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja honom prövningstillstånd i kammarrätten och att han fick behålla tillståndet att inneha vapen. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Den stroke som har åberopats som grund för återkallelsen inträffade för lång tid sedan och är övervunnen. Han har fungerat normalt under flera år därefter och fram till dess att han skadades allvarligt efter att ha fallit ned från ett tak. - Polismyndigheten bestred bifall till yrkandet men anförde att R.N. borde medges möjlighet att inkomma med ett nytt läkarintyg. Om det nya intyget visade att han är lämplig som vapeninnehavare borde tillstånd kunna medges. - R.N. inkom med ett intyg den 21 september 2006 från distriktsläkaren Karin Seijsing. I intyget angavs att hon hade skrivit en remiss för en neuropsykologisk utredning. -Regeringsrätten (2006-12-19, Lavin, Nordborg, Nord, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall prövningstillstånd i kammarrätten meddelas om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (punkten 1), anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit (punkten 2) eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (punkten 3). - Regeringsrätten finner att omständigheterna i målet inte är sådana att prövningstillstånd i kammarrätten bör meddelas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd I 2006-11-15, Lif)