RÅ 2006 not 206

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av

Not 206. Ansökan av T.S. om resning i mål hos migrationsdomstol ang. uppehålls- och arbetstillstånd. - Migrationsverket avslog genom beslut den 6 februari 2006 en ansökan av T.S. om uppehålls- och arbetstillstånd och förordnade om utvisning av honom till Turkiet. T.S. överklagade beslutet hos Länsrätten i Stockholms län, Migrationsdomstolen, som genom dom den 25 september 2006 avslog överklagandet (mål nr UM 1638-06). T.S. fullföljde sin talan hos Migrationsöverdomstolen, som i beslut den 14 november 2006 inte meddelade prövningstillstånd (mål nr UM 707-06). Migrationsdomstolens avgörande stod därigenom fast. - T.S. ansökte om resning i målet och hemställde att Regeringsrätten skulle inställa verkställigheten av utvisningsbeslutet. -Regeringsrätten (2006-12-20, Lavin, Nord, Kindlund, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 § andra stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar Regeringsrätten bl.a. ansökningar om resning i andra fall än som anges i 8 §. I 8 § första stycket 3 anges att kammarrätt prövar sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. - Migrationsöverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd har medfört att Migrationsdomstolens dom står fast. Eftersom någon prövning i sak således inte har skett i Migrationsöverdomstolen har målet slutligt avgjorts i Migrationsdomstolen. Enligt 8 § första stycket 3 lagen om allmänna förvaltningsdomstolar är det därför kammarrätten som skall pröva ansökningen om resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen och överlämnar denna till Kammarrätten i Stockholm för handläggning. (fd I 2006-12-18, Noring)