RÅ 2006 not 210

Ansökan av J.N. om återställande av försutten tid i mål ang. sjukpenninggrundande inkomst

Not 210. Ansökan av J.N. om återställande av försutten tid i mål ang. sjukpenninggrundande inkomst. - Kammarrätten i Stockholm fastställde i dom den 18 november 2005 Stockholms läns allmänna försäkringskassas beslut den 18 maj 2004 om sjukpenninggrundande inkomst för J.N. (mål nr 2384-05). Sedan J.N. överklagat kammarrättens dom hos Regeringsrätten avvisade kammarrätten i beslut den 23 mars 2006 överklagandet på grund av att detta kommit in för sent och överlämnade skrivelsen med överklagandet till Regeringsrätten såsom en ansökan om återställande av försutten tid eller eventuellt resning. - J.N. anförde i sitt överklagande av kammarrättens dom att överklagandet inte hade skett inom de föreskrivna två månaderna men att särskilda skäl för prövning förelåg då förseningen berodde på att hon nyligen genomgått en mycket svår förlossning med efterföljande komplikationer. Hon gav till stöd för detta in ett intyg utfärdat av barnmorskan Gunilla Udin. Vidare anförde hon att det är klarlagt att kammarrättens dom bygger på ett grovt förbiseende eller grovt misstag. Hon angav även att hon önskade muntlig förhandling i Regeringsrätten. -Regeringsrätten (2006-12-21, Lavin, Nord, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. J.N:s överklagande får anses innefatta en ansökan om återställande av försutten tid för att överklaga kammarrättens dom den 18 november 2005 i mål 2384-05. Vad hon anfört får också uppfattas som en ansökan om resning i det målet. - Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får tiden för överklagande återställas om den har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. Enligt 37 b § samma lag får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - J.N. har inte visat att någon sådan omständighet föreligger som innebär att tiden för att överklaga kammarrättens dom skall återställas. I målet har inte heller framkommit några sådana förhållanden som kan utgöra skäl för resning. Ansökningarna skall därför avslås. Vid denna utgång förfaller yrkandet om muntlig förhandling. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningarna om återställande av försutten tid och resning. (fd I 2006-12-13, Königsson)