RÅ 2006 not 211

Sedan fråga om upphävande av strandskydd förfallit saknades anledning att gå in på förutsättningarna för prövning av ansökan om rättsprövning av beslutet om upphävandet (avskrivning)

Not 211. Ansökan av K.I. om rättsprövning av fråga ang. upphävande av strandskydd. - Efter ansökan av Falkenbergs kommun beslutade Länsstyrelsen i Hallands län den 18 februari 2004, med stöd av 7 kap. 15 § andra stycket miljöbalken, att upphäva strandskyddet inom visst område som avsågs ingå i detaljplan för del av fastigheten Boberg 3:48 m.fl. Beslutet gällde under förutsättning att detaljplanen antogs i enlighet med det förslag som redovisats och att beslutet om detaljplan vann laga kraft. - I beslut den 15 december 2005 avslog regeringen K.I:s överklagande av länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskydd. - Detaljplan för del av fastigheten Boberg 3:48 m.fl. antogs av kommunfullmäktige den 25 mars 2004. Beslutet överklagades hos länsstyrelsen som avslog överklagandena den 29 juni 2004. - Länsstyrelsens beslut överklagades till regeringen av K.I. m.fl. Regeringen avslog överklagandena genom beslut den 14 april 2005. K.I. m.fl. ansökte om rättsprövning av detta regeringsbeslut (Regeringsrättens mål nr 4253-05). - K.I. ansökte även om rättsprövning av regeringens beslut angående upphävande av strandskydd. -Regeringsrätten (2006-12-21, Billum, Sandström, Dexe, Stävberg, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten har i dom denna dag i mål nr 4253-05 upphävt regeringens beslut den 14 april 2005 angående detaljplan för del av fastigheten Boberg 3:48 m.fl. Frågan om upphävande av strandskydd inom del av planområdet har därmed förfallit. Vid sådant förhållande saknas anledning att gå in på förutsättningarna för prövning av K.I:s nu aktuella ansökan om rättsprövning. Denna föranleder därför ingen Regeringsrättens åtgärd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet. (fd II 2006-11-01, Liljeros)