RÅ 2006 not 3

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Bygglov (fråga om bygglov behövdes för tillbyggnad av altan, prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål där fråga var om bygglov krävdes för tillbyggnad av altan

Not 3. Överklagande av J.E. och M.E. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om bygglov. - J.E. och M.E. äger fastigheten Erstavik 17:9 i Nacka kommun. Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men ingår i samlad bebyggelse. Ett altandäck om ca 45 kvm, sammanfogat med bostadshuset och beläget, i sin främre del, drygt 3 m över mark har uppförts på fastigheten. Avståndet till tomtgränsen är ca 5 m. Sedan en granne klagat uppmanade Områdesnämnden Sicklaön J.E. och M.E. att antingen ta bort altanen eller att söka bygglov. Ansökan om bygglov gavs in men samtidigt hävdades, med hänvisning till rättsfallet RÅ 1995 ref. 42, att bygglov inte krävdes för den aktuella altanen. Områdesnämnden Sicklaön bedömde att bygglov krävdes och avslog ansökan med motiveringen att altanen inte är tillräckligt väl anpassad till bostadshuset och att den utgör en betydande olägenhet för närmaste granne och därmed strider mot 3 kap. 15 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL. Nämnden förelade även J.E. och M.E. att vid vite om 25 000 kr senast tre månader efter det att beslutet vunnit laga kraft ha tagit bort altanen samt påförde dem byggnadsavgift. J.E. och M.E. överklagade beslutet hos Länsstyrelsen i Stockholms län, som gjorde bedömningen att altanbyggnaden stred mot 3 kap. 1 och 2 §§ PBL och avslog överklagandet. J.E. och M.E. överklagade hos Länsrätten i Stockholms län, som i dom den 10 februari 2003 (mål nr 16667-02) gjorde samma bedömning som länsstyrelsen. Sedan J.E. och M.E. fullföljt sin talan hos Kammarrätten i Stockholm, beslutade kammarrätten den 31 mars 2004 att inte meddela prövningstillstånd. - J.E. och M.E. överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle meddela prövningstillstånd för prövning i kammarrätten av deras talan. De anförde bl.a. att rättspraxis beträffande just altaners behandling enligt PBL är synnerligen vacklande och att de avgöranden som finns kan uppfattas på skiftande sätt i olika instanser. - Områdesnämnden Sicklaön vidhöll sin inställning och ansåg att överklagandet borde avslås. -Regeringsrätten (2006-01-16, Billum, Nordborg, Dexe, Nord, Hamberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall kammarrätten meddela prövningstillstånd bl.a. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (punkt 1). - Såvitt gäller sakfrågorna i målet finns bestämmelser i 8 kap. 1 § första stycket 1 och 2 PBL, av vilka framgår att bygglov krävs för att uppföra byggnader och göra tillbyggnader. Huvudfrågan i målet är om altanen om ca 45 kvm belägen ca 3 m ovanför markplan på fastigheten Erstavik 17:9 är att räkna som en tillbyggnad som kräver bygglov. Mot bakgrund av vad som förekommit i målet får det anses vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att denna fråga prövas av högre rätt. Kammarrätten borde därför ha meddelat prövningstillstånd enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar J.E. och M.E. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av deras överklagande av Länsrättens i Stockholms län dom den 10 februari 2003 i mål nr 16667-02. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd II 2005-11-30, S. Nilsson)