RÅ 2006 not 30

Ombud hade behörighet att ta emot domstols beslut (avslag)

Not 30. Ansökan av T.B. om återställande av försutten tid. - Kammarrätten i Stockholm beslutade den 14 november 2002 att inte meddela T.B. prövningstillstånd i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) avseende bistånd enligt socialtjänstlagen (1980:620). T.B:s dåvarande ombud fick del av kammarrättens beslut den 19 november 2002. - T.B. ansökte om återställande av försutten tid för att överklaga kammarrättens beslut. Till stöd för sin ansökan åberopade han att han inte blivit delgiven beslutet. -Regeringsrätten (2006-03-01, Nordborg, Schäder, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. I 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) föreskrivs att tiden för överklagande eller en därmed jämförbar åtgärd får återställas om den har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. - T.B. har i kammarrätten företrätts av ombud, vars fullmakt innefattade även behörighet att mottaga handlingar. Vad T.B. anfört kan till följd härav inte anses utgöra giltig ursäkt för att återställa den försuttna tiden. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 2006-02-14, Hoffstedt)