RÅ 2006 not 31

Kammarrätts beslut att återförvisa mål till länsrätt för ny prövning

Not 31. Överklagande av A.L. av kammarrätts beslut om återförvisning av mål till länsrätt. - Socialnämnden i Sundsvalls kommun beslutade den 25 mars 2003 att avslå A.L:s ansökan om visst ekonomiskt bistånd. A.L. överklagade hos Länsrätten i Västernorrlands län. Länsrätten avslog överklagandet i dom den 11 juli 2003. A.L. överklagade hos Kammarrätten i Sundsvall. Kammarrätten fann i beslut den 4 juni 2004 att länsrätten inte hade prövat A.L:s överklagande fullt ut och återförvisade därför målet till länsrätten för förnyad prövning. - A.L. överklagade kammarrättens beslut och fick anses yrka att hon skulle få ytterligare ekonomiskt bistånd. -Regeringsrätten (2006-03-01, Nordborg, Schäder, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 34 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) framgår att talan mot beslut, varigenom mål återförvisas till lägre instans, får föras endast om beslutet innefattar avgörande av fråga, som inverkar på målets utgång. - Kammarrättens beslut att visa målet åter till länsrätten för prövning kan inte anses vara ett sådant beslut som får överklagas enligt förvaltningsprocesslagen. A.L:s överklagande skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd I 2006-02-14, Hoffstedt)