RÅ 2006 not 37

Då den som undertecknat mottagningsbevis inte varit behörig att ta emot handlingar för klagandens räkning

Not 37. Överklagande av S.A. av kammarrätts beslut att avvisa överklagande i mål om underhållsstöd som för sent inkommet. - Länsrätten i Stockholms län avslog i dom den 6 november 2002 S.A:s överklaganden av två beslut av Försäkringskassan i Stockholms län i fråga om underhållsstöd. S.A. överklagade domen hos Kammarrätten i Stockholm som den 3 juni 2003 beslutade att inte meddela prövningstillstånd (mål nr 310--311-03). I beslut den 4 september 2003 avvisade kammarrätten S.A:s överklagande. Kammarrätten anförde att S.A. den 9 juni 2003 hade fått del av beslutet den 3 juni 2003 men att överklagandet kom in först den 22 augusti 2003, vilket var för sent eftersom överklagandet skulle ha kommit in inom två månader från det att klaganden fick del av beslutet. - S.A. överklagade kammarrättens avvisningsbeslut och beslut att inte meddela prövningstillstånd. I avvisningsfrågan anförde han att han inte var hemma den 9 juni 2003 och att han inte fått del av beslutet då. Mottagningsbeviset är inte undertecknat av honom utan av någon annan. Det ser ut som om det undertecknats av Bill Greene. Han vet inte vem det är. -Regeringsrätten (2006-03-03, Billum, Stävberg, Kindlund, Lundin, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna i målet framgår att kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd sänts till S.A:s adress i New York som rekommenderat brev med mottagningsbevis. Mottagningsbeviset har returnerats och såvitt framgår är det daterat den 9 juni 2003 och undertecknat med namnet Bill Greene. - S.A. har bestritt att någon person med namnet Bill Greene varit behörig att ta emot handlingar för hans räkning och uppgett att han inte fått del av kammarrättens beslut den 9 juni 2003. Vid sådant förhållande är det inte klarlagt att hans överklagande hade kommit in för sent. Kammarrättens avvisningsbeslut skall följaktligen upphävas. - Vad härefter gäller S.A:s överklagande av kammarrättens beslut den 3 juni 2003 finner Regeringsrätten inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens avvisningsbeslut. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens beslut den 3 juni 2003 att inte meddela prövningstillstånd, mål nr 310--311-03, står därför fast. - Regeringsråden Kindlund och Brickman deltog inte vid avgörande av frågan om prövningstillstånd. (fd II 2006-02-08, Perttu)