RÅ 2006 not 47

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Offentlig upphandling (fråga om det förelåg en skyldighet för en upphandlande enhet att vid urvalsupphandling ange kriterierna för urvalet av vilka leverantörer som skulle bjudas in att lämna anbud (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om det förelåg skyldighet för en upphandlande enhet att vid urvalsupphandling ange kriterierna för urvalet av vilka leverantörer som skulle bjudas in att lämna anbud

Not 47. Överklagande av Borås kommun ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om offentlig upphandling. - Borås kommun angav i en inbjudan till deltagande i en urvalsupphandling avseende vård och behandling att inkomna ansökningar om att få lämna anbud skulle genomgå ett urvalsförfarande, varefter maximalt 60 av de kvalificerade sökandena skulle komma att få lämna anbud. Barn & Ungdomsgruppen i Stockholm AB ansökte hos Länsrätten i Vänersborg om överprövning med yrkande om att länsrätten skulle besluta att upphandlingen inte fick avslutas förrän rättelse skett i form av ett förtydligande av hur urvalet skulle göras för det fall antalet kvalificerade sökande översteg 60. Länsrätten biföll överklagandet i enlighet med yrkandet (mål nr 999-05 E). Borås kommun överklagade länsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg som inte meddelade prövningstillstånd. - Borås kommun överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle återförvisa målet till kammarrätten för prövning i sak och anförde bl.a. följande. Det finns inga anvisningar i lag eller direktiv om hur processen med urval av intressenter skall ske vid en urvalsupphandling. Syftet med upphandlingsformen är att förenkla upphandlingsproceduren utan att affärsmässigheten träds förnär. I dag görs många urvalsupphandlingar utan att de upphandlande enheterna vet hur urvalsförfarandet skall preciseras i inbjudan eller hur urvalet skall gå till. Om urvalsförfarandet skall likställas med en anbudsutvärdering eller i vart fall skall närmas ett sådant formaliserat förfaringssätt, behöver frågan prövas och preciseras av domstolarna. - Barn & Ungdomsgruppen i Stockholm AB som delgavs överklagandet hördes inte av. -Regeringsrätten (2006-03-14, Nordborg, Schäder, Hamberg, Fernlund, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) krävs i de fall det är särskilt föreskrivet prövningstillstånd för att kammarrätten skall pröva ett överklagande av ett beslut som länsrätten meddelat i målet. Detta gäller bl.a. mål om offentlig upphandling. Prövningstillstånd meddelas bl.a. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (34 a § andra stycket 1). - I målet uppkommer frågan om det föreligger en skyldighet för en upphandlande enhet att vid urvalsupphandling ange kriterierna för urvalet av vilka leverantörer som skall bjudas in att lämna anbud. Denna fråga är inte prejudicerande besvarad i praxis. Det måste därför sägas vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att kommunens överklagande av länsrättens dom prövas av kammarrätten. Prövningstillstånd bör därför meddelas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar Borås kommun prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av överklagandet av Länsrättens i Vänersborg dom den 24 maj 2005 i mål nr 999 05 E. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. - (fd I 2006-02-22, Mathiasson)