RÅ 2006 not 50

Saklegitimation och övriga frågor om partshabilitet / Aktiebolag som upplösts efter konkurs ansågs sakna rättskapacitet och därmed partshabilitet i taxeringsprocess i mål om mervärdesskatt

Not 50. Överklagande av Afro International Aktiebolag (bolaget). - Kammarrättens i Stockholm beslutade den 2 september 2005 dom i mål nr 7853--7854-04 ang. mervärdesskatt för redovisningsperioderna juni 2002 och juni 2003, m.m. avseende bolaget. Kammarrättens dom överklagades av bolaget som yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa länsrättens dom. -Regeringsrätten (2006-03-14, Lundin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Bolaget försattes i konkurs den 27 februari 2004. Konkursen avslutades den 29 september 2005 utan överskott. Enligt 13 kap. 49 § i den då gällande aktiebolagslagen (1975:1385), var bolaget därigenom upplöst. Överklagandet kom in till Regeringsrätten efter det att bolaget hade upplösts. Som huvudregel gäller att ett på detta sätt upplöst aktiebolag saknar rättskapacitet och partshabilitet. Från denna regel har i rättspraxis gjorts vissa undantag, se RÅ 2000 ref. 41. Det har inte kommit fram någon omständighet som innebär att undantag från huvudregeln skall göras i detta fall. Överklagandet skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 2006-03-03, Björnsson)