RÅ 2006 not 55

Fråga om delgivning skett senare än delgivningskvittot utvisade

Regeringsrätten

Not 55. Överklagande av S.M. ang. beslut om avvisande av talan. - Kammarrätten i Göteborg avvisade i beslut den 5 juli 2005 S.M:s talan mot kammarrättens beslut den 2 juni 2005 i mål nr 2271-05, varigenom kammarrätten inte meddelat prövningstillstånd i mål om bistånd. Kammarrätten hade hänvisat till att överklagandet kommit in för sent. - S.M. överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja kammarrättens avvisningsbeslut och bifalla hennes ursprungliga yrkanden i målet. - Hennes ombud, M.N., anförde bl.a. att hon fick del av kammarrättens beslut vid en senare tidpunkt än den som framgick av delgivningskortet. Till stöd för den uppgiften åberopar M.N. ett intyg från sin sambo, K.B. -Regeringsrätten (2006-03-16, Brickman) fastställde kammarrättens avvisningsbeslut. (fd II 2006-02-24, Lokrantz)