RÅ 2006 not 61

Rättshjälp medgavs inte i mål där ansökan avvisades / Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Rättshjälp medgavs inte i mål om rättsprövning där ansökan avvisades / Skäl för muntlig förhandling förelåg inte i rättsprövningsmål där ansökan avvisades / Skäl att inhämta förhandsavgörande från EG- domstolen förelåg inte i rättsprövningsmål där ansökan avvisades / Skäl att hålla muntlig förhandling eller att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen förelåg inte mål där ansökan avvisades

Not 61. Ansökan av P.M.U.U. ang. rättsprövning av beslut från försäkringskassan ang. sjukpenninggrundande inkomst. - Västra Götalands allmänna försäkringskassa meddelade den 22 februari 2000, den 28 februari 2000 och den 21 juli 2000 beslut rörande P.M.U.U. - P.M.U.U. ansökte hos Regeringsrätten om rättsprövning av besluten. Han ansökte vidare om rättshjälp i Regeringsrätten samt yrkade att muntlig förhandling skulle hållas och att yttrande skulle inhämtas från Europadomstolen. -Regeringsrätten (2006-034, Lavin, Hamberg, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att bevilja P.M.U.U. rättshjälp, att hålla muntlig förhandling eller inhämta yttrande. Hans yrkanden därom skall därför avslås. - Av 1 § tredje stycket lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut framgår att Regeringsrätten enligt den lagen prövar avgöranden av regeringen. P.M.U.U:s ansökan om rättsprövning kan redan av denna anledning inte prövas av Regeringsrätten. Ansökningen skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår yrkandena om rättshjälp, muntlig förhandling och inhämtande av yttrande. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. (fd I 2006-03-14, Svens-Jonsson)