RÅ 2006 not 65

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om anstånd med gravsättning av aska (prejudikatskäl)

Not 65. Överklagande av B.E. ang. prövningstillstånd i mål om anstånd med gravsättning av aska. - B.E:s maka avled den 6 januari 2003. Begravningsgudstjänst med efterföljande kremering ägde rum den 30 januari samma år. I oktober 2003 ansökte B.E. hos Kyrkogårdsnämnden i Nässjö församling om dispens från kravet i 5 kap. 11 § begravningslagen (1990:1144) att askan skall gravsättas inom ett år från kremeringen. Han anförde att det var makarnas gemensamma önskemål att askan efter dem båda skulle spridas samtidigt i minneslunden på Skogskyrkogården i Nässjö vid den efterlevandes bortgång. - Kyrkogårdsnämnden ansåg inte att särskilda skäl för anstånd förelåg och avslog ansökningen. B.E. överklagade beslutet, men Länsstyrelsen i Jönköpings län och, i dom den 14 september 2004, Länsrätten i Jönköpings län gjorde samma bedömning som kyrkogårdsnämnden. Kammarrätten i Jönköping beslutade den 17 mars 2005 att inte meddela prövningstillstånd. - B.E. överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle bifalla hans ansökan om anstånd med gravsättning av askan. Han anförde bl.a. följande. I motiven till den aktuella bestämmelsen om anstånd i begravningslagen anges att osäkerhet om var gravsättningen skall ske kan utgöra skäl för undantag från det uppställda tidskravet. Detta uttalande kan inte uppfattas som en uttömmande redovisning av de förhållanden som kan föranleda rätt till anstånd. Även andra situationer kan naturligtvis komma i fråga. Vidare bör vid bedömningen vägas in att anstånd i enlighet med hans och hans hustrus gemensamma önskan inte skulle medföra några som helst negativa konsekvenser för annan part och inte heller några problem ur ekonomisk, etisk eller religiös synvinkel. -Regeringsrätten (2006-04-03, Dexe, Stävberg, Kindlund, Lundin, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket 1 förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall kammarrätten meddela prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Målet gäller i sak frågan om vad som skall anses utgöra sådana särskilda skäl som kan medföra rätt till anstånd med gravsättning enligt 5 kap. 11 § begravningslagen. Frågan har inte belysts i något vägledande rättsfall. Det får därför anses vara av vikt för ledning av rättstillämpningen att B.E:s överklagande av länsrättens dom prövas av kammarrätten. Prövningstillstånd skall därför meddelas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar B.E. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Jönköping av hans överklagande av Länsrättens i Jönköpings län dom den 14 september 2004. Handlingarna i målet överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd II 2006-03-08, T. Lindvall)