RÅ 2006 not 68

Kammarrätts beslut att överlämna ansökan om rättsprövning till annan kammarrätt fick inte överklagas särskilt

Not 68. Överklagande av N.J. av ett beslut av kammarrätt att avvisa en ansökan om rättsprövning och att överlämna ansökningen till annan kammarrätt. - Sedan Överklagandenämnden för studiestöd, belägen i Härnösand, avslagit en ansökan av N.J. om återkrav av studiemedel ansökte N.J. om rättsprövning av överklagandenämndens beslut hos Kammarrätten i Göteborg. Kammarrätten avslog i beslut den 25 november 2005 ansökningen och överlämnade handlingarna till Kammarrätten i Sundsvall. - N.J. överklagade beslutet. -Regeringsrätten (2006-04-06, Dexe, Rundqvist, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 34 § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) framgår att talan mot beslut, som inte innebär att målet avgörs, får föras endast i samband med talan mot beslut i själva målet. Vidare framgår att talan får föras särskilt i vissa speciellt uppräknade fall. - Kammarrättens beslut - som innebär att N.J:s ansökan om rättsprövning inte skulle tas upp till behandling i sak utan i stället jämte övriga handlingar i målet överlämnas till den behöriga kammarrätten - är inte ett sådant beslut som enligt förvaltningsprocesslagen får överklagas särskilt. N.J:s överklagande skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 2006-03-28, Hoffstedt)