RÅ 2006 not 69

Besvärsrätt, saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / En intressent som angetts som klagande i länsrättens dom men inte i kammarrättens beslut var inte berättigad att överklaga detta beslut

Not 69. Överklagande av Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB och Merck Sharp & Dohme B.V. ang. interimistiskt förordnande i mål om utbytbarhet av läkemedel. - Läkemedelsverket beslutade den 2 mars 2005 att vissa läkemedel som innehåller alendronat var utbytbara enligt bestämmelserna om läkemedelsförmåner. Beslutet överklagades av Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB, som marknadsför två av de aktuella produkterna, hos Länsrätten i Uppsala län. Länsrätten avslog i dom den 7 december 2005 överklagandet samt avvisade Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB:s yrkande om att Läkemedelsverkets lista över utbytbara alendronatprodukter inte skulle gälla förrän länsrättens dom vunnit laga kraft. I domen angavs Merck Sharp & Dohme B.V. som klagande, men med Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB:s organisationsnummer och adress. - Sedan Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB överklagat länsrättens dom hos Kammarrätten i Stockholm, framfördes i ett senare yttrande till kammarrätten att både Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB och Merck Sharp & Dohme B.V. var direkt berörda av utbytbarhetsbeslutet och därför taleberättigade. I kammarrätten framställdes även ett yrkande om att Läkemedelsverkets beslut om utbytbarhet inte skulle gälla förrän det förelåg ett lagakraftvunnet avgörande i målet. - I beslut den 24 januari 2006, i vilket endast Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB angivits som klagande, avvisade Kammarrätten i Stockholm yrkandet om interimistiskt förordnande. Som skäl anfördes i huvudsak att Läkemedelsverkets beslut - som länsrätten inte upphävt i sin dom den 7 december 2005 - inte gäller förrän det har vunnit laga kraft samt att länsrätten i sin dom prövat frågan om omedelbar verkställighet men funnit att domen inte skulle gälla omedelbart. - Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB och Merck Sharp & Dohme B.V. yrkade att Regeringsrätten skulle bifalla yrkandet om att Läkemedelsverkets beslut den 2 mars 2005 inte skall gälla förrän ett lagakraftvunnet avgörande föreligger i sak, varvid förordnandet borde ges viss närmare angiven lydelse. Bolagen yrkade i andra hand att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens avvisningsbeslut och återförvisa målet dit. -Regeringsrätten (2006-04-10, Dexe, Stävberg, Lundin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Merck Sharp & Dohme B.V. har inte överklagat underinstansernas avgöranden och inte heller varit part i kammarrätten. Med hänsyn härtill är Merck Sharp & Dohme B.V. inte berättigat att föra talan mot kammarrättens beslut. Bolagets överklagande skall därför avvisas. - Vad gäller Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB:s överklagande finner Regeringsrätten inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Merck Sharp & Dohme B.V:s överklagande. - Regeringsrätten meddelar inte Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. (fd II 2006-03-28, Löndahl)