RÅ 2006 not 72

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål då fråga var om / Eftergift av återbetalningsskyldighet då arbetslöshetskassan utbetalat ersättning trots kännedom om att de uppgifter som utbetalningen grundades på var felaktiga och lång tid förflutit mellan utbetalning och återkrav) / Återbetalning av arbetslöshetsersättning (fråga om eftergift av återbetalningsskyldighet då arbetslöshetskassan utbetalat ersättning trots kännedom om att de uppgifter som utbetalningen grundades på var felaktiga och lång tid förflutit mellan utbetalning och återkrav, ändringsskäl)

Not 72. Överklagande av S-A.H. om prövningstillstånd i mål ang. återbetalning av arbetslöshetsersättning. - Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa hade efter ansökan beviljat S-A.H. arbetslöshetsersättning under perioderna den 29 november 1999 - 2 april 2000, den 20 november 2000 - 1 april 2001, den 26 november 2001 - 1 mars 2002 och den 2 december 2002 - 9 februari 2003. Den 5 juni 2003 beslutade arbetslöshetskassan att återkräva den utbetalade ersättningen, 56 679 kr, med motiveringen att S-A.H. sedan den 1 mars 1988 haft lön efter 85 procent av heltid vilket inte ger något utrymme för arbetslöshetsersättning. Skäl till eftergift av kravet fanns inte. Kassan beslutade samtidigt att frånkänna S-A.H. ersättning under ett antal dagar samt ställde krav på förvärvsarbete under en viss tid innan eventuell ny ersättning kunde utbetalas. Kassan fann efter omprövning den 30 januari 2004 inte skäl att ändra beslutet. S-A.H. överklagade arbetslöshetskassans beslut hos Länsrätten i Stockholms län och yrkade att det skulle upphävas. Han anförde bl.a. att han vid varje tillfälle sänt in erforderliga handlingar men aldrig blivit underrättad om att han hade en anställning som inte berättigade till ersättning. I dom den 21 april 2004 avslog länsrätten överklagandet (mål nr 2504-04). Länsrätten fann att S-A.H. haft lön efter en heltidsanställning på 1 700 timmar per år med samma summa varje månad varför det inte funnits någon tid av arbetslöshet att ersätta. Eftersom han trots detta sänt in kassakort och fått ersättning hade han orsakat att ersättning lämnats honom obehörigen. Han var därför återbetalningsskyldig och skulle frånkännas rätt till ersättning på sätt som skett. Skäl till eftergift fanns inte. S-A.H. överklagade domen hos Kammarrätten i Stockholm den 20 oktober 2004 (mål nr 2504-04) beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - S-A.H. fullföljde sin talan. - Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) medgav att kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd upphävdes och att målet visades åter till kammarrätten för handläggning samt anförde bl.a. följande. Av arbetsgivarintyg som kom in till arbetslöshetskassan den 3 december 1999 framgår bl.a. att S-A.H. har en heltidsanställning, att han under perioden december 1998 - november 1999 arbetat totalt 2 000 timmar samt att han fr.o.m. den 29 november 1999 t.o.m. den 2 april 2000 permitterats i enlighet med upprättat löneformulär. Av nämnda formulär, som gäller fr.o.m. den 1 april 1999, framgår bl.a. att S-A.H. är anställd för skötsel av Hörups kyrka och kyrkogård och att tidsåtgången för dessa arbetsuppgifter är bestämd till 1 700 timmar per år, varav 41,38 timmar per vecka under sommartid och 18,81 timmar per vecka under vintertid. Det kan konstateras att S-A.H., trots att han har fått heltidslön varje månad oavsett arbetstid, under vintersäsongerna sänt in kassakort och genom dem ansökt om och fått arbetslöshetsersättning. Han borde ha varit medveten om sin anställningsform, särskilt med hänsyn till att han uppburit heltidslön även under de månader då arbetstiden varit kortare. Han har därför genom grov vårdslöshet lämnat oriktiga uppgifter av betydelse för bedömningen av hans rätt till ersättning. Han har dessutom genom att sända in kassakort lämnat sådan oriktig uppgift som orsakat att ersättningen utbetalats obehörigen till honom och är därigenom strikt återbetalningsskyldig för belopp som felaktigt utgått. Det är inte visat att eftergift är påkallad med hänsyn till S-A.H:s ekonomiska eller sociala situation. Arbetslöshetskassan har dock fått kännedom om hans anställningsförhållanden redan den 3 december 1999 genom såväl ingivet arbetsgivarintyg som löneformulär. Arbetslöshetskassan har därmed haft möjlighet att på ett tidigare stadium korrigera de felaktiga utbetalningarna. Med hänsyn till den långa tid som förflutit innan arbetslöshetskassan vidtagit åtgärder med anledning av uppgifterna i nämnda handlingar har det funnits särskilda skäl att närmare pröva frågan om eftergift av återbetalningsskyldigheten. -Regeringsrätten (2006-04-28, Nordborg, Eliason, Hamberg, Fernlund, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall prövningstillstånd i kammarrätten meddelas om 1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, 2. anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit eller 3. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. - Regeringsrätten gör följande bedömning. - S-A.H. har redan vid sin första ansökan om ersättning avseende vintersäsongen 1999/2000 för arbetslöshetskassan redovisat sina anställningsförhållanden i inlämnade arbetsgivarintyg och löneformulär. Kassan har trots dessa uppgifter betalat ut arbetslöshetsersättning till honom under sammanlagt fyra perioder. Till detta kommer att lång tid har förflutit mellan de första utbetalningarna och beslutet om återkrav. Dessa omständigheter medför sammantaget att det för kammarrätten bör ha framstått som osäkert om länsrätten i sin dom kommit till ett riktigt slut. Kammarrätten borde därför ha meddelat prövningstillstånd i målet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar S-A.H. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hans överklagande av Länsrättens i Stockholms län dom den 21 april 2004 i mål nr 2504-04. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd I 2006-03-22, Olsson)