RÅ 2006 not 87

Återställande av försutten tid, försenad postgång m.m.

Not 87. Ansökan av Malmö Viltvårdsförening om återställande av försutten tid. - Kammarrätten i Göteborg meddelade den 19 oktober 2005 dom i ett mål i vilket Malmö Viltvårdsförening var klagande. Föreningen överklagade domen genom skrivelse som kom in till kammarrätten den 18 november 2005. Genom beslut den 7 december 2005 avvisade kammarrätten överklagandet såsom för sent inkommet. Som skäl anfördes att överklagandet skulle ha kommit in inom tre veckor från den dag då Malmö Viltvårdsförening fick del av domen. Föreningen fick del av domen den 26 oktober 2005 men överklagandet kom in först den 18 november 2005 och således för sent. - Malmö Viltvårdsförening ansökte om återställande av försutten tid för överklagande av kammarrättens dom. Till stöd för sin ansökan anförde föreningen bl.a. följande. Det är uppenbart att det handlar om förseningar i postgång. Överklagandet avsändes den 14 november, dvs. två dagar före utgången av tiden för överklagande. Postgången tog fyra dagar vilket inte kan anses normalt. -Regeringsrätten (2006-05-22, Dexe, Stävberg, Lundin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får tiden för överklagande återställas om den har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. - Tiden för överklagande av domen gick ut den 16 november 2005. Det kuvert i vilket överklagandet sändes är poststämplat den 15 november 2005 och frankerat som B-post, dvs. ekonomibrev. Posten AB har upplyst att normal leveranstid för ekonomibrev är tre dagar. - Vad Malmö Viltvårdsförening anfört utgör inte giltig ursäkt till förseningen. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen om återställande av försutten tid. (fd II 2006-05-09, H. Larsson)