RÅ 2006 not 99

Det inte undertecknats och föreläggande att inkomma med egenhändigt undertecknat överklagande inte efterkommits

Not 99. Avvisande av talan i mål ang. arbetslöshetsersättning. - Länsrätten i Stockholms län avslog i dom den 3 oktober 2003 T.K:s överklagande av Akademikernas erkända arbetslöshetskassas beslut den 11 september 2002 angående arbetslöshetsersättning. I beslut den 26 januari 2005 meddelade Kammarrätten i Stockholm inte prövningstillstånd i målet. T.K. överklagade kammarrättens beslut. Eftersom T.K. inte inkommit med en egenhändigt undertecknad besvärshandling hade Regeringsrätten enligt beslut den 24 april 2006 förelagt honom att senast inom en månad från delfåendet av beslutet till Regeringsrätten inkomma med en egenhändigt undertecknad besvärshandling. I beslutet angavs att om en sådan handling inte inkom till Regeringsrätten inom förelagd tid kunde det medföra att den ingivna handlingen inte skulle komma att läggas till grund för någon prövning. T.K., som den 1 maj 2006 delgivits beslutet följde inte föreläggandet. -Regeringsrätten (2006-06-14, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 3 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) följer att åtgärd, varigenom mål anhängiggörs, skall ske skriftligen och att ansöknings- eller besvärshandling från enskild skall vara egenhändigt undertecknad av honom eller hans ombud. T.K. har trots föreläggande inte inkommit med en egenhändigt undertecknad besvärshandling. Överklagandet skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 2006-06-09, Perttu)