RÅ 2007 not 125

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av

Not 125. Ansökan av F.N. om resning i ärende om uppehållstillstånd. - Migrationsverket i Solna beslutade den 19 augusti 2006 att inte bevilja F.N. ny prövning av frågan om uppehållstillstånd enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen (2005:716). Beslutet överklagades hos Länsrätten i Stockholms län, migrationsdomstolen, som i dom den 22 december 2006 avslog överklagandet. Sedan F.N. fullföljt sin talan beslutade Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, den 26 februari 2007 att inte meddela prövningstillstånd. - F.N. ansökte, såvitt hans ansökan får förstås, om resning i det ärende som först kom att prövas av Migrationsverket i Solna den 19 augusti 2006. -Regeringsrätten (2007-09-20, Wennerström, Hamberg, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar prövar kammarrätt sådana ansökningar om resning i mål eller ärenden som enligt 11 kap. 11 § regeringsformen skall prövas av förvaltningsdomstol, om målet eller ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller förvaltningsmyndighet. Migrationsöverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd innebär att målet slutligt avgjorts av migrationsdomstolen. Vid angivna förhållanden ankommer det inte på Regeringsrätten utan på kammarrätten att pröva ansökningen. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen och överlämnar den till Kammarrätten i Stockholm för handläggning. (fd II 2007-09-11, Lif)