RÅ 2007 not 135

Handling som återlämnats från kammarrätt efter sekretessprövning kunde inte lämnas ut

Not 135. Överklagande av T.W. i mål ang. rätt att ta del av allmän handling. - Kammarrätten i Jönköping beslutade den 30 mars 2007 att avslå T.W:s begäran att få ut en kundlista, upprättad vid Affärsverken i Karlskrona AB (Affärsverken). - T.W. överklagade beslutet och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens beslut och ålägga kammarrätten att lämna ut handlingen. Han anförde bl.a. följande. Innan målet föredrogs i kammarrätten begärde han vid flera telefonsamtal att få ta del av den aktuella handlingen. Som klagande har han haft rätt att ta del av allt material som tillförts målet och som kan ligga till grund för ett beslut. Kammarrätten sände aldrig den begärda handlingen och fattade inte heller något beslut. Kammarrätten har inte haft rätt att gallra ut den aktuella handlingen innan domen i målet vunnit laga kraft. Om handlingen inte finns kvar hos kammarrätten bör kammarrätten åläggas att skaffa fram den och lämna ut den till honom. -Regeringsrätten (2007-10-05, Nordborg, Eliason, Kindlund, Lundin, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av utredningen framgår följande. Affärsverken avslog i ett beslut den 18 december 2006 en begäran av T.W. att få ta del av en viss kundlista. Beslutet motiverades med att det förelåg sekretess för handlingen. T.W. överklagade beslutet hos Kammarrätten i Jönköping. Kammarrätten begärde att få kundlistan från Affärsverken och den kom in till kammarrätten den 8 januari 2007. - I en dom den 8 mars 2007 avslog kammarrätten överklagandet. Domen expedierades den 14 mars 2007. Samma dag återsände kammarrätten kundlistan till Affärsverken. I en skrivelse som kom in till kammarrätten den 29 mars 2007 begärde T.W. att få ta del av kundlistan. Genom beslut den 30 mars 2007 avslog kammarrätten denna begäran. - Vid tiden för kammarrättens beslut hade kundlistan återlämnats till Affärsverken och förvarades således inte längre hos kammarrätten. Någon handling fanns inte att lämna ut. Överklagandet skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet. (fd I 2007-09-19, C. Mattsson)