RÅ 2007 not 147

Ansökan avvisad och överlämnad till kammarrätt när den avsett försutten tid för att / Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt när ansökan avsett mål eller ärende som avgjorts av

Not 147. Ansökan av M.K. om återställande av försutten tid alternativt resning i mål om inkomsttaxeringar för taxeringsåren 1998 och 1999. - Sedan M.K. överklagat omprövningsbeslut som meddelats avseende hennes taxeringar för taxeringsåren 1998 och 1999 beslutade Skatteverket att avvisa överklagandena såsom för sent inkomna. M.K. överklagade Skatteverkets beslut hos Länsrätten i Stockholms län och ansökte därvid i andra hand om återställande av försutten tid alternativt resning. - I dom den 29 juni 2007 avslog länsrätten M.K:s överklagande. Länsrätten beslutade även att avvisa hennes ansökan om återställande av försutten tid alternativt resning med hänvisning till att ansökningen skulle prövas av Kammarrätten i Stockholm. - I en till Kammarrätten i Stockholm ställd skrivelse, som inkom dit den 4 juli 2007 och därefter av kammarrätten översänts till Regeringsrätten, ansökte M.K. om återställande av försutten tid alternativt resning i ärendena avseende omprövning av hennes taxeringar 1998 och 1999. -Regeringsrätten (2007-10-25, Sandström, Wennerström, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 8 § första stycket 3 och 4 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar följer att det är kammarrätten och inte Regeringsrätten som skall pröva den till kammarrätten ingivna ansökningen. Ansökningen skall därför överlämnas till kammarrätten och målet i Regeringsrätten avskrivas från vidare handläggning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Stockholm för handläggning. - Regeringsrätten avskriver målet från vidare handläggning. (fd II 2007-09-05, Björnsson)