RÅ 2007 not 148

Överklagande av ett avvisningsbeslut och ansökan om återställande av försutten tid av A.S. i mål om anordnande av gravvård. - A.S. ansökte hos Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg om att få sätta upp en gravvård med ram på sin mans grav på Fridhems kyrkogård. Kyrkogårdsförvaltningen avslog i beslut den 22 december 2003 hennes ansökan i den del den avsåg gravram med hänvisning till gravvårdsbestämmelserna för Fridhems kyrkogård. Sedan A.S. överklagat beslutet avslog Länsstyrelsen i Västra Götalands län i beslut den 30 november hennes överklagande. A.S. fullföljde sin talan hos Länsrätten i Göteborg som i dom den 19 april 2005, med ändring av kyrkogårdsförvaltningens och länsstyrelsens beslut, biföll överklagandet och förklarade att den med ansökan avsedda gravvården fick uppföras. Länsrättens dom överklagades av Svenska kyrkan i Göteborg, kyrkogårdsstyrelsen, hos Kammarrätten i Göteborg som i dom den 8 december 2005 upphävde länsrättens dom och fastställde länsstyrelsens beslut. A.S. delgavs kammarrättens dom den 14 december 2005. I skrivelse som kom in till kammarrätten den 5 januari 2006 och som av kammarrätten behandlades som ett överklagande av kammarrättens dom anförde A.S. bl.a. att hon önskade förlängd tid för "svar" med hänsyn till att hon legat på sjukhus för hjärtbesvär och därför inte kunnat svara. Kammarrätten beslutade den 25 januari 2006 att avvisa hennes överklagande eftersom det hade kommit in för sent. I beslutet upplyste kammarrätten även om att en eventuell ansökan om återställande av försutten tid skulle prövas av Regeringsrätten

Not 148. Överklagande av ett avvisningsbeslut och ansökan om återställande av försutten tid av A.S. i mål om anordnande av gravvård. - A.S. ansökte hos Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg om att få sätta upp en gravvård med ram på sin mans grav på Fridhems kyrkogård. Kyrkogårdsförvaltningen avslog i beslut den 22 december 2003 hennes ansökan i den del den avsåg gravram med hänvisning till gravvårdsbestämmelserna för Fridhems kyrkogård. Sedan A.S. överklagat beslutet avslog Länsstyrelsen i Västra Götalands län i beslut den 30 november hennes överklagande. A.S. fullföljde sin talan hos Länsrätten i Göteborg som i dom den 19 april 2005, med ändring av kyrkogårdsförvaltningens och länsstyrelsens beslut, biföll överklagandet och förklarade att den med ansökan avsedda gravvården fick uppföras. Länsrättens dom överklagades av Svenska kyrkan i Göteborg, kyrkogårdsstyrelsen, hos Kammarrätten i Göteborg som i dom den 8 december 2005 upphävde länsrättens dom och fastställde länsstyrelsens beslut. A.S. delgavs kammarrättens dom den 14 december 2005. I skrivelse som kom in till kammarrätten den 5 januari 2006 och som av kammarrätten behandlades som ett överklagande av kammarrättens dom anförde A.S. bl.a. att hon önskade förlängd tid för "svar" med hänsyn till att hon legat på sjukhus för hjärtbesvär och därför inte kunnat svara. Kammarrätten beslutade den 25 januari 2006 att avvisa hennes överklagande eftersom det hade kommit in för sent. I beslutet upplyste kammarrätten även om att en eventuell ansökan om återställande av försutten tid skulle prövas av Regeringsrätten. - I skrivelse som inkom till kammarrätten den 20 februari 2006 och därefter tillställdes Regeringsrätten fick A.S., som skrivelsen fick förstås, anses överklaga kammarrättens avvisningsbeslut. Hon anförde därvid bl.a. det var hennes och hennes avlidne makes önskan att han fick en ram runt sin grav och att området låg på kanten vid skogen. A.S. uppgav vidare att hon var hjärtsjuk och fått bestående men efter det att hon blivit påkörd. -Regeringsrätten (2007-10-25, Wennerström, Nord, Hamberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. A.S:s överklagande av kammarrättens dom den 8 december 2005 har kommit in för sent. Kammarrätten har därför rätteligen avvisat hennes överklagande. - A.S:s talan får emellertid anses innefatta även en ansökan om återställande av försutten tid. Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1977:291) får tiden för överklagande återställas om den försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. A.S. har inte visat att någon sådan omständighet föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut och avslår ansökningen om återställande av försutten tid. (fd II 2007-10-03, Ritseson)