RÅ 2007 not 153

Beslut om avvisande av överklagande på grund av att det kommit in för sent / Fastställdes då delgivning skett med ombud vars fullmakt inte innefattade någon inskränkning i behörigheten att motta delgivningar / Kammarrätts avvisningsbeslut fastställdes då delgivning skett med ombud vars fullmakt inte innefattade någon inskränkning i behörigheten att motta delgivningar

Regeringsrätten

Not 153. Överklagande av E.S. av ett avvisningsbeslut. - I beslut den 28 juni avvisade Kammarrätten i Jönköping E.S:s överklagande av kammarrättens beslut den 23 april 2007 att inte meddela prövningstillstånd i ett mål om livränta. Kammarrätten fann att hennes överklagande av beslutet var för sent inkommet. - E.S. överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja kammarrättens avvisningsbeslut och meddela prövningstillstånd i sakfrågan. Hon anförde bl.a. följande. Kammarrätten har felaktigt beräknat tiden för överklagande från den dag då hennes ombud fick del av beslutet. Enligt instruktionerna för överklagande skall överklagandet ha kommit in till kammarrätten inom två månader från den dag då klaganden fick del av beslutet. Hon fick del av beslutet den 30 april 2007 genom ombudets försorg. -Regeringsrätten (2007-10-29, Lundin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 11 § delgivningslagen (1970:428) bör delgivning ske med ombudet, om det finns ett ombud som är behörigt att motta delgivningen. När delgivning sker med ombudet räknas överklagandetiden från den tidpunkt då ombudet delgavs. - E.S:s ombud har fått del av kammarrättens beslut den 25 april 2007. Den i kammarrätten ingivna fullmakten innefattar ingen inskränkning i ombudets behörighet att motta delgivning. Överklagandet skulle ha inkommit inom två månader från detta datum. E.S:s överklagande har inkommit till kammarrätten den 27 juni 2007 och således för sent. Avvisningsbeslutet skall därför fastställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut. (fd I 2007-10-25, Rönström)