RÅ 2007 not 157

Ansökan av K.S. om återställande av försutten tid. - Kammarrätten i Stockholm beslutade den 31 maj 2005 att inte meddela K.S. prövningstillstånd i mål om arbetsskadeförsäkring (mål nr 4257-04). Beslutet vann laga kraft

Not 157. Ansökan av K.S. om återställande av försutten tid. - Kammarrätten i Stockholm beslutade den 31 maj 2005 att inte meddela K.S. prövningstillstånd i mål om arbetsskadeförsäkring (mål nr 4257-04). Beslutet vann laga kraft. - K.S. ansökte om återställande av försutten tid för att överklaga kammarrättens beslut. Hon anförde bl.a. följande. Hennes ombud hade försäkrat att hon skulle kontakta K.S. så snart ombudet hade mottagit besked angående ärendet hos kammarrätten. Efter att inte ha hört något från ombudet på ett år kontaktade K.S. själv kammarrätten den 9 december 2005 och fick då besked om kammarrättens beslut. Hennes ombud har brustit i sin uppgift att meddela henne kammarrättens beslut. -Regeringsrätten (2007-10-31, Billum, Nord, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får tiden för överklagande eller en därmed jämförbar åtgärd återställas om tiden har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. Vad K.S. anfört utgör inte giltig ursäkt. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 2007-09-25, Hanson)