RÅ 2007 not 159

Beslut om avvisande av överklagande på grund av att det kommit in för sent / Upphävdes då försändelsen med kammarrättens avgörande sannolikt kvitterats ut med stöd av postfullmakt och uppgiften att klaganden själv fått del av avgörandet vid ett senare tillfälle inte motsades av utredningen i målet / Kammarrätts avvisningsbeslut upphävdes då försändelsen med kammarrättens avgörande sannolikt kvitterats ut med stöd av postfullmakt och uppgiften att klaganden själv fått del av avgörandet vid ett senare tillfälle inte motsades av utredningen i målet

Not 159. Överklagande av C.F.B. ang. rättidsprövning m.m. - C.F.B. ansökte om svenskt pass vid Sveriges generalkonsulat i Los Angeles. I beslut den 20 december 2006 avslog generalkonsulatet hennes ansökan med hänvisning till att hon inte var svensk medborgare. C.F.B. överklagade beslutet hos Länsrätten i Göteborg, som i dom den 6 februari 2007 avslog överklagandet. C.F.B. fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Göteborg, som den 25 april 2007 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Beslutet skickades till C.F.B. i rekommenderat brev med mottagningsbevis. Försändelsen löstes ut på amerikanskt postkontor den 7 maj 2007. C.F.B. överklagade kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd genom en skrivelse som kom in till Kammarrätten i Göteborg den 31 maj 2007. I beslut den 7 juni 2007 avvisades hennes överklagande av kammarrätten. Kammarrätten angav som skäl för detta att C.F.B. fått del av beslutet den 7 maj 2007 och att överklagandet alltså kommit in för sent. - C.F.B. överklagade kammarrättens avvisningsbeslut och anförde bl.a. följande. Hon fick inte beslutet den 7 maj 2007 eftersom hon reser i sitt arbete. Hon skickade överklagandet så snart det var möjligt. Hennes mor är svensk medborgare och hon har sedan barndomen en stark anknytning till Sverige. I dag kan hon ha både amerikanskt och svenskt medborgarskap och hon vill veta hur hon kan bli svensk medborgare. -Regeringsrätten (2007-11-01, Billum, Hamberg, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 6 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall ett överklagande av kammarrätts beslut ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. - Kammarrättens beslut den 25 april 2007 har kvitterats ut på amerikanskt postkontor den 7 maj 2007. Av namnunderskriften på mottagningsbeviset går inte att utläsa vem som löste ut försändelsen men namnteckningen liknar i vart fall inte C.F.B:s namnteckning. Sannolikt har någon annan person kvitterat ut kammarrättens beslut med stöd av postfullmakt. - C.F.B. har uppgett att hon inte tog emot handlingen den 7 maj 2007 eftersom hon då befann sig på resande fot. Denna uppgift motsägs inte av utredningen i målet. Vid sådant förhållande anser Regeringsrätten att hennes överklagande av beslutet den 25 april 2007 inte borde ha avvisats. Kammarrättens avvisningsbeslut den 7 juni 2007 skall därför upphävas. - Målet i kammarrätten gäller frågan om C.F.B. har rätt att få svenskt pass. Ett överklagande av en kammarrätts beslut i ett sådant mål prövas av Regeringsrätten endast om Regeringsrätten har meddelat prövningstillstånd. Enligt 36 § första stycket förvaltningsprocesslagen meddelas prövningstillstånd, om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas av Regeringsrätten (punkt 1), eller om det föreligger synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att grund för resning föreligger eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag (punkt 2). - Regeringsrätten finner inte att det framkommit skäl att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens avvisningsbeslut den 7 juni 2007. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens beslut den 25 april 2007 står därmed fast. (fd II 2007-10-23, Mattsson)