RÅ 2007 not 174

Avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel / Vid beräkning av kapitalunderlaget skall även tillgångar hänförliga till utomlands tecknade försäkringar tas upp (förhandsbesked). / Avkastningsskatt på pensionsmedel (vid beräkning av kapitalunderlaget skall även tillgångar hänförliga till utomlands tecknade försäkringar tas upp)

Not 174. Överklagande av Y AB av förhandsbesked ang. avkastningsskatt på pensionsmedel. - I en ansökan om förhandsbesked anförde Y AB bl.a. följande. Y AB tillhandahåller bl.a. fondförsäkring, unit linked, dvs. en försäkring där kunden själv bestämmer inriktning på sitt sparande genom val av andelar i en eller flera värdepappersfonder eller andelar i utländska fondföretag. - En fondförsäkring består dels av ett försäkringsmoment och dels av sparande i värdepappersfonder. Försäkringen förutsätter att försäkringsgivaren tar en risk och det är denna risk som skiljer fondförsäkringen från annat sparande. Risken kan vara dödsfall, livsfall eller arbetsoförmåga och uppgår till minst 101 procent av fondkapitalet. - Inbetalda premier används för att förvärva fondandelar i den eller de värdepappersfonder som kunden väljer inom det sortiment som Y AB vid varje tidpunkt tillhandahåller med de begränsningar som framgår av försäkringsvillkoren. Kunden har rätt att när som helst helt eller delvis omplacera sitt försäkringskapital i andra fonder inom sortimentet. - Y AB:s helägda dotterdotterbolag, nedan Y Link, bedriver livförsäkringsverksamhet i Frankrike genom filial i Frankrike och tillhandahåller fondförsäkringar på den franska marknaden. Eftersom aktierna i det bolag som äger Y Link inte innehas för Y AB:s försäkringstagares räkning, ingår de inte i kapitalunderlaget för Y AB:s avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, avkastningsskattelagen. Den verksamhet som Y Link bedriver i Frankrike belastas således för närvarande inte med avkastningsskatt. - Det övervägs att Y Link skall överlåta hela sitt försäkringsbestånd till Y AB eller till en av Y AB etablerad filial i Frankrike och att verksamheten i Frankrike därefter skall bedrivas uteslutande från Sverige genom s.k. gränsöverskridande verksamhet alternativt från en av Y AB etablerad filial i Frankrike. Det innebär att Y AB kommer att meddela livförsäkringar för kunder som är skattemässigt bosatta i Frankrike. Med anledning härav uppkommer frågan om tillgångar hänförliga till dessa försäkringar, dvs. de fondandelar som är knutna till de aktuella försäkringarna, skall ingå i Y AB:s kapitalunderlag vid beräkning av avkastningsskatt. - Y AB ställde följande frågor. a) Om bolaget säljer en fondförsäkring från sin filial i Frankrike till en försäkringstagare med hemvist i Frankrike, skall tillgångarna hänförliga till fondförsäkringen omfattas av bolagets skatteunderlag enligt avkastningsskattelagen? - b) Om bolaget säljer en fondförsäkring från Sverige till en försäkringstagare med hemvist i Frankrike, skall tillgångarna hänförliga till fondförsäkringen omfattas av bolagets skatteunderlag enligt avkastningsskattelagen? -Skatterättsnämnden (2006-09-21, André, ordf., Wingren, Nylund, Silfverberg, Sjökvist, Ståhl): Förhandsbesked. Y AB skall vid beräkningen av kapitalunderlaget enligt 3 § andra stycket avkastningsskattelagen ta upp den del av tillgångarna som är hänförliga till försäkringar tecknade i Frankrike. - Motivering. Y AB överväger att sälja livförsäkringar i Frankrike genom att etablera en filial där eller genom gränsöverskridande verksamhet. Frågorna gäller om de tillgångar som hänför sig till försäkringar som har tecknats i Frankrike skall ingå i kapitalunderlaget vid Y AB:s beräkning av avkastningsskatt och om detta i så fall strider mot rätten till fri rörlighet enligt EG-fördraget. - Nämnden gör följande bedömning. - Y AB är ett svenskt livförsäkringsföretag och skattskyldigt till avkastningsskatt enligt 2 § 1 avkastningsskattelagen. Som ett led i att bestämma skatteunderlaget beräknas ett kapitalunderlag enligt huvudregeln i 3 § andra stycket första meningen avkastningsskattelagen som utgörs av värdet av den skattskyldiges tillgångar minskat med finansiella skulder, i båda fallen vid beskattningsårets ingång. Härav följer att bolaget vid denna beräkning skall beakta även de tillgångar och skulder som hänför sig till såväl en gränsöverskridande verksamhet som en utländsk filial i Frankrike. - Med hänvisning härtill har Y AB påpekat att reglerna om avkastningsskatt hindrar svenska livförsäkringsföretag att etablera sig i andra medlemsstater och medför därmed en negativ särbehandling avseende gränsöverskridande transaktioner. Enligt Y AB:s uppfattning, i motsats till Skatteverkets, strider en sådan olikabehandling mot EG-fördraget såvitt avser tillämpning av artikel 43 om fri etableringsrätt, artikel 49 om frihet att tillhandahålla tjänster samt artikel 56 om fria kapitalrörelser. - Såvitt avser artikel 56 i EG-fördraget har EG-domstolen funnit att den skattemässiga behandlingen av inbetalda premier hos livförsäkringsföretag inte hindrar kapitalrörelser i form av premieinbetalningar (se generaladvokatens förslag till förhandsavgörande i mål C-150/04, Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Danmark punkterna 49-53 och där anmärkta avgöranden). Artikel 56 är därmed inte tillämplig i det avseendet. - I frågan om den fria rörligheten för tjänster och etableringsfriheten kan anses utgöra ett hinder för tillämpning av den aktuella bestämmelsen kan följande anföras. Den olikhet i beskattning som kan uppkomma om verksamheten ifråga bedrivs av utländskt dotterföretag i stället för gränsöverskridande eller genom en utländsk filial är en följd av att medlemsländerna har skilda skattesystem. EG-rätten hindrar emellertid inte att en sådan åtskillnad görs mellan juridiska personer som befinner sig i olika rättsliga situationer genom att skilda nationella skatteregler blir tillämpliga (se generaladvokatens förslag till förhandsavgörande i mål C-446/03 Marks & Spencer punkterna 41-50 och där anmärkta avgöranden). - Av det anförda följer att EG-rätten inte hindrar att beräkningen av kapitalunderlaget för Y AB vid uttagande av avkastningsskatt görs enligt den aktuella bestämmelsen vid verksamhet som bedrivs gränsöverskridande eller genom en utländsk filial. - Y AB överklagade förhandsbeskedet och yrkade att bolaget vid beräkning av kapitalunderlaget enligt 3 § andra stycket avkastningsskattelagen inte skall ta upp den del av tillgångarna som är hänförlig till försäkringar tecknade i Frankrike. Bolaget yrkade vidare att Regeringsrätten skulle inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen. Bolaget anförde bl.a. följande. Det kan generellt sägas vara riktigt att EG-rätten inte hindrar att åtskillnad görs mellan juridiska personer som befinner sig i olika rättsliga situationer genom att skilda nationella skatteregler blir tillämpliga. Etableringsfriheten torde emellertid innefatta ett krav på likabehandling av etablering genom filial och dotterbolag om situationerna i övrigt är jämförbara. Med diskriminering avses bl.a. att icke jämförbara situationer behandlas lika utan att det kan motiveras på objektiva grunder. Avkastningsskattelagen innebär att tillgångar beskattas på samma sätt oavsett om försäkringstagaren är bosatt i Sverige eller utomlands. Den skattemässiga likabehandlingen av dessa icke jämförbara situationer kan inte anses vara motiverad på objektiva grunder. Beskattningen kan inte sägas överensstämma med den s.k. territorialprincipen, då Sverige ur en reell ekonomisk synpunkt beskattar personer bosatta utanför Sverige för avkastning på deras sparande. - Skatteverket bestred bifall till bolagets överklagande och yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet. - Regeringsrätten (2007-11-16, Billum, Nord, Hamberg, Brickman, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Hur den av bolaget åberopade gemenskapsrättsliga regleringen skall tolkas är i detta fall uppenbart. Det finns därför inte skäl att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen. - Regeringsrätten ansluter sig till Skatterättsnämndens bedömning att de tillgångar och skulder som hänför sig till såväl en gränsöverskridande verksamhet i Frankrike som en filial i Frankrike skall beaktas vid beräkningen av kapitalunderlaget enligt 3 § andra stycket första meningen avkastningsskattelagen. En sådan tillämpning av lagen, som innebär att kapitalunderlaget beräknas på samma sätt oavsett var verksamheten bedrivs eller försäkringstagaren är bosatt, kan inte anses strida mot EG-rätten. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår yrkandet om att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen. - Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 2007-10-18, Lundberg)