RÅ 2007 not 183

Politiskt parti hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut genom vilket kammarrätten avslagit kommunens överklagande

Not 183. Överklagande av Miljöpartiet de Gröna i mål ang. laglighetsprövning enligt kommunallagen. - Kommunfullmäktige i Norrköpings kommun beslutade den 26 mars 2007 om viss ändring av det allmänna nämndreglementet. Beslutet överklagades hos Länsrätten i Östergötlands län av T.E. och R.S. Länsrätten beslöt den 29 mars 2007 med stöd av 14 § fjärde stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar att överlämna målet till Länsrätten i Jönköpings län. Länsrätten i Jönköpings län biföll genom dom den 19 juni 2007 överklagandet och upphävde kommunfullmäktiges beslut. Norrköpings kommun överklagade domen hos Kammarrätten i Jönköping, som i dom den 5 september 2007 avslog överklagandet. - Miljöpartiet de Gröna i Norrköping överklagade kammarrättens dom. -Regeringsrätten (2007-11-23, Wennerström, Nord, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 10 kap. 14 § första stycket kommunallagen (1991:900) får, i sådana fall där kammarrättens beslut har gått klaganden emot, bara klaganden själv överklaga beslutet. - Kammarrätten har genom det överklagade beslutet avslagit Norrköpings kommuns överklagande av länsrättens dom. Beslutet har således gått kommunen emot och får därför överklagas bara av kommunen. Miljöpartiets överklagande kan på grund härav inte tas upp till prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 2007-10-31, Ritseson)