RÅ 2007 not 186

Återställande av försutten tid, försenad postgång m.m. / Påstående från sökanden att han sänt e-post till Regeringsrätten utan att ha fått något felmeddelande i sin e-postlåda (avslag)

Not 186. Ansökan av K.B. om återställande av försutten tid i mål ang. utlämnande av filminspelning. - K.B. begärde hos Arbetsmarknadsstyrelsen att en filminspelning från hans arbetsplats skulle utlämnas till honom. Arbetsmarknadsstyrelsen avslog i beslut den 7 juli 2006 hans begäran med motiveringen att det inte fanns någon filminspelning i hans tidigare ärende att lämna ut. K.B. överklagade beslutet hos Kammarrätten i Stockholm som avslog överklagandet i dom den 13 november 2006, vilken han i enlighet med bestämmelserna om förenklad delgivning delgavs den 28 november 2006. K.B. överklagade domen genom att sända ett e-postmeddelande som registrerades hos Regeringsrätten den 20 december 2006 och samma dag överlämnades till kammarrätten. I beslut den 5 januari 2007 avvisade kammarrätten överklagandet såsom för sent inkommet. - K.B. yrkade att kammarrättens avvisningsbeslut skulle upphävas och att den försuttna tiden skulle återställas. Han anförde bl.a. följande. Han hade redan den 11 december 2006 överklagat genom att sända e-post till Regeringsrätten och hade inte fått något felmeddelande i sin e-postlåda. -Regeringsrätten (2007-11-28, Billum, Wennerström, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Som kammarrätten funnit har K.B. inte i rätt tid överklagat kammarrättens dom den 13 november 2006. Det finns därför inte skäl att ändra kammarrättens avvisningsbeslut. - Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får tiden för överklagande återställas om den har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. Vad K.B. anfört utgör inte sådan omständighet. Ansökningen om återställande av försutten tid skall därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut och avslår ansökningen om återställande av försutten tid. (fd II 2007-10-31, Olson)