RÅ 2007 not 192

Ansökan av G. och M.B. om återställande av försutten tid i mål om bygglov

Not 192. Ansökan av G. och M.B. om återställande av försutten tid i mål om bygglov. - Länsrätten i Gävleborgs län avslog i dom den 10 juni 2005 G. och M.B:s överklagande av Länsstyrelsens i Gävleborgs län beslut angående bygglov. Sedan G. och M.B. fullföljt sin talan beslutade Kammarrätten i Sundsvall den 18 januari 2006 att inte meddela prövningstillstånd. G. och M.B. fick del av beslutet den 23 januari 2006. I skrivelse som kom in till kammarrätten den 14 februari 2006 överklagade G. och M.B. beslutet. Kammarrätten i Sundsvall avvisade i beslut den 3 mars 2006 överklagandet med hänvisning till att det kommit in för sent. - G. och M.B. ansökte om återställande av försutten tid för att överklaga kammarrättens beslut den 18 januari 2006 och anförde bl.a. följande. De lade överklagandet i brevlådan vid postkontoret i Söderhamn lördagen den 11 februari kl. 13.30. Hämtning och distribuering av post från Söderhamn sköts under lördagar och söndagar från postterminalen i Sundsvall. Tömningen av brevlådorna i Söderhamn sker lördagar och söndagar klockan 13.00. Deras brev stämplades måndagen den 13 februari 2006, vilket visar att brevhanteringen via Sundsvall inte fungerat. -Regeringsrätten (2007-12-06, Eliason, Stävberg, Lundin): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Om tiden för överklagande eller därmed jämförbar åtgärd har försuttits på grund av någon omständighet som utgör giltig ursäkt får tiden enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) återställas. I målet har inte framkommit att någon giltig ursäkt föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 2007-11-20, Liljeros)