RÅ 2007 not 199

Överklagande av R.B. i mål om resning i mål ang. förtidspension

Not 199. Överklagande av R.B. i mål om resning i mål ang. förtidspension. - R.B. föddes i dåvarande Jugoslavien år 1956. Han kom till Sverige den 17 juni 1992 och ansökte om uppehållstillstånd samma dag. Han beviljades uppehållstillstånd den 3 juni 1994 och blev svensk medborgare den 27 mars 1998. I september 1997 ansökte han om förtidspension. Blekinge läns allmänna försäkringskassa fann i beslut den 19 maj 1999 att R.B. inte hade rätt till förtidspension. Kassan anförde att R.B:s arbetsförmåga fick anses helt och varaktigt nedsatt men att förtidspension inte kunde utgå eftersom han vid den tidpunkt då arbetsförmågan på grund av sjukdom var nedsatt i så hög grad att pensionsförmån kunnat utgå och pensionsfallsår skulle fastställas, inte var bosatt i Sverige eller hade arbetat här. R.B. överklagade beslutet hos Länsrätten i Blekinge län som avslog överklagandet i dom den 31 januari 2000. Länsrätten hänvisade bl.a. till 5 kap. 9 § lagen (1962:381) om allmän försäkring, AFL, i då gällande lydelse. Enligt den bestämmelsen kunde folkpension i form av förtidspension utges på grundval av den bosättningstid som kunde tillgodoräknas den pensionsberättigade till och med året före pensionsfallet. Länsrätten delade försäkringskassans bedömning att R.B:s arbetsförmåga var helt och varaktigt nedsatt sedan födseln och att pensionsfallet skulle fastställas till år 1956. Någon bosättningstid som kunde tillgodoräknas R.B. före pensionsfallsåret fanns därmed inte och grund för utgivande av förtidspension förelåg inte. Domen vann laga kraft. - I maj 2006 ansökte R.B. om resning i länsrättens mål. Kammarrätten beslutade den 21 augusti 2006 att avslå ansökningen. - R.B. fullföljde sin talan. - Försäkringskassan anförde i yttrande bl.a. följande. Av 5 kap. 10 § AFL följer att för en person som har rätt till förtidspension på grund av pensionsfall som inträffat före ingången av det år då han fyllde 18 år beräknas - beroende av om personen är svensk eller utländsk medborgare - bosättningstiden på ett annat sätt än som följer av 5 kap. 9 § AFL. Nämnda bestämmelser upphörde att gälla den 1 januari 2003 (SFS 2001:489) men av övergångsbestämmelserna framgår att de gäller för ersättning som avser tid före ikraftträdandet. Om försäkringskassan hade tillämpat 5 kap. 10 § AFL i ärendet och gjort en korrekt beräkning hade R.B. tillgodoräknats bosättningstid och beviljats förtidspension. Pensionen hade kunnat beräknas till 28/40 av hel förtidspension eftersom R.B. kunde tillgodoräknas en svensk bosättningstid från juni 1992 till år 2020, vilket motsvarar 28 år och 7 månader (jfr prop. 1992/93:7 s. 38 f.). -Regeringsrätten (2007-12-17, Nordborg, Eliason, Stävberg, Fernlund, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner skäl att meddela prövningstillstånd och företar målet till omedelbart avgörande. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Försäkringskassan och länsrätten har funnit att R.B:s arbetsförmåga är helt och varaktigt nedsatt till följd av en medfödd skada och att pensionsfallet skall fastställas till år 1956. Regeringsrätten finner inte skäl att göra någon annan bedömning. - Av 5 kap. 1 § första stycket b AFL, i tillämplig lydelse, framgår att en försäkrad som är bosatt i Sverige har rätt till förtidspension enligt 5-11 §§ i förhållande till det antal år som kan tillgodoräknas som bosättningstid i Sverige. - Frågan i målet gäller tillämpningen av nämnda bestämmelser, i deras då gällande lydelser, och om försäkringskassans och länsrättens beräkning av bosättningstid med stöd av 5 kap. 9 § AFL är riktig. - Av 5 kap. 10 § AFL framgår att om en person har rätt till förtidspension på grund av pensionsfall som inträffat före ingången av det år då han fyllde 18 år, bosättningstid i stället för vad som följer av 9 § får tillgodoräknas enligt - såvitt nu är av intresse - 10 § andra stycket. Av andra stycket följer att för en pensionsberättigad som är svensk medborgare skall som bosättningstid tillgodoräknas tiden från och med det år då han fyllde 16 år till och med det år då han uppnår 64 års ålder. Hänsyn skall dock inte tas till tid då den pensionsberättigade efter fyllda 16 år inte uppfyllt förutsättningarna för tillgodoräknande av bosättningstid enligt 6 och 7 §§. - Enligt 5 kap. 6 § första stycket b AFL tillgodoräknas som bosättningstid i Sverige tid under vilken en här folkbokförd person före tidpunkten för folkbokföringen oavbrutet vistats i Sverige efter att ha ansökt om uppehållstillstånd. - Av utredningen i målet framgår det att R.B. vid tidpunkten för försäkringskassans beslut var svensk medborgare och bosatt i Sverige samt att han ansökt om uppehållstillstånd i juni 1992. År 2020 fyller han 64 år. I enlighet med vad Försäkringskassan numera har anfört borde R.B. med tillämpning av 5 kap. 10 § AFL ha tillgodoräknats en bosättningstid om (2020-1992 =) 28 år. - Genom att försäkringskassan och länsrätten vid den tidigare prövningen har underlåtit att tillämpa 5 kap. 10 § AFL har R.B. gått miste om förtidspension som han uppenbarligen varit berättigad till. Felet är av så allvarligt slag att det enligt Regeringsrättens mening föreligger synnerliga skäl att pröva saken på nytt. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. - Regeringsrätten beviljar - med ändring av kammarrättens beslut - resning i Länsrättens i Blekinge län mål och överlämnar handlingarna till Försäkringskassan för ny prövning. (fd I 2007-11-14, Tired) (regeringsråden Fernlund och Jermsten deltog inte i beslutet om prövningstillstånd)