RÅ 2007 not 34

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Sjukpenning (kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i avsaknad av utredning om tidpunkt för delgivning av Försäkringskassans beslut) / Sjukpenning (i avsaknad av utredning om tidpunkt för delgivning av Försäkringskassans beslut borde överklagandet inte ha avvisats, ändringsskäl)

Not 34. Överklagande av H.L. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om sjukpenning. - Försäkringskassan beslutade den 22 oktober 2004 att H.L. inte hade rätt till sjukpenning under en utlandsvistelse den 27 december 2003 till den 23 januari 2004. Sedan H.L. överklagat beslutet i en skrivelse som kom in till Försäkringskassan den 4 januari 2005 avvisade kassan överklagandet som för sent inkommet i beslut den 13 januari 2005. - H.L. överklagade avvisningsbeslutet till Länsrätten i Stockholms län och anförde bl.a. följande. Hennes överklagande hade skickats till länsrätten inom rimlig tid efter det att hon tog emot beslutet. Posten i hennes bostadsområde kommer ofta till fel adress på grund av namnförväxlingar och det kan ta tid för den att komma till rätta igen. - Länsrätten avslog överklagandet i dom den 1 juni 2005 (mål nr 6619-05) med motiveringen att H.L. borde ha fått del av beslutet senast en vecka efter meddelandedagen och att vad hon hade anfört om postgången i bostadsområdet inte föranledde någon annan bedömning. Kammarrätten i Stockholm meddelade i beslut den 30 september 2005 inte prövningstillstånd. - H.L. överklagade kammarrättens beslut och yrkade att hon skulle medges prövningstillstånd i kammarrätten. Hon anförde bl.a. följande. Överklagandet kom in ca tio dagar efter det att två månader gått från beslutsdagen, som dock inte var den dag då beslutet delgavs henne. - Försäkringskassan medgav att H.L. skulle meddelas tillstånd för prövning i kammarrätten och anförde bl.a. följande. Försäkringskassan borde inte ha avvisat H.L:s överklagande utan att göra någon utredning om vid vilken tidpunkt hon fick del av det överklagade beslutet. -Regeringsrätten (2007-03-14, Nordborg, Almgren, Hamberg, Brickman, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 34 a § andra stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) framgår att prövningstillstånd i kammarrätt meddelas om det förekommer anledning till ändring i det slut vartill länsrätten kommit. - Enligt 20 kap. 13 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring, AFL, skall ett överklagande av beslut i mål eller ärende om försäkring enligt AFL vara inkommet inom två månader från den dag då klaganden fick del av beslutet. - Av förarbetena till AFL framgår bl.a. att det i allmänhet inte förekommer någon formell delgivning av försäkringskassas beslut, varför man som utgångspunkt för besvärstiden ofta måste godta partens eget påstående om när han har fått del av beslutet, om påståendet inte motsägs av annan utredning i målet (jfr prop. 1977/78:20 s. 102). - Det finns inget mottagningsbevis som visar när H.L. fick del av Försäkringskassans beslut den 22 oktober 2004. Någon annan utredning om delgivningstidpunkten finns inte heller. I avsaknad av sådan utredning borde kassan inte ha avvisat hennes överklagande, som kom in den 4 januari 2005. Eftersom det således förekommer anledning till ändring i det slut vartill länsrätten kommit borde kammarrätten ha meddelat prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar H.L. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hennes överklagande av Länsrättens i Stockholms län dom den 1 juni 2005 i mål nr 6619-05. - Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd II 2007-01-24, Tired)