RÅ 2007 not 38

Överklagbarhet, beslut som inte ansetts kunna överklagas / Kammarrätts beslut med anledning av överklagande av länsrätts beslut att avvisa ett överklagande som för sent inkommet

Not 38. Överklagande av K.Ö. av beslut om avvisning av överklagande. - Länsrätten i Stockholms län avvisade genom beslut den 26 augusti 2005. K.Ö:s överklagande av länsrättens dom den 8 april 2005 ang. yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område eftersom det inkommit för sent. K.Ö. överklagade länsrättens beslut hos Kammarrätten i Stockholm som i beslut den 17 oktober 2005 inte meddelade prövningstillstånd. - K.Ö. överklagade kammarrättens beslut. -Regeringsrätten (2007-03-15, Nord): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 33 § fjärde stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) får, om ett överklagande har avvisats såsom för sent inkommet och en domstol efter överklagande har prövat detta beslut eller vägrat prövningstillstånd i fråga om ett sådant överklagande, domstolens beslut inte överklagas. - Av den återgivna bestämmelsen följer att kammarrättens beslut den 17 oktober 2005 inte får överklagas. K.Ö:s överklagande av beslutet skall därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd I 2007-03-06, Hofvander)