RÅ 2007 not 46

Fråga om ändring av försäkringskassas provisoriska beslut i mål om sjukersättning hade förfallit sedan kassan slutligt avgjort ärendet / Fråga om ändring av försäkringskassas provisoriska beslut i mål om sjukersättning hade förfalllit sedan kassan slutligt avgjort ärendet

Not 46. Överklagande av M.D. i mål ang. sjukersättning. - Försäkringskassan beslutade den 2 februari 2006 att i avvaktan på socialförsäkringsnämndens beslut provisoriskt tillerkänna M.D. halv tidsbegränsad sjukersättning fr.o.m. februari 2006 t.o.m. april 2006. M.D. överklagade beslutet och yrkade hel sjukersättning. Länsrätten i Stockholms län avslog överklagandet i dom den 20 mars 2006. Sedan M.D. överklagat länsrättens dom beslutade Kammarrätten i Stockholm den 11 augusti 2006 att inte meddela prövningstillstånd. - M.D. överklagade kammarrättens beslut. -Regeringsrätten (2007-03-30, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Socialförsäkringsnämnden hos Försäkringskassan har den 9 maj 2006 beslutat att tillerkänna M.D. halv tidsbegränsad sjukersättning fr.o.m. februari 2006 t.o.m. januari 2008. Frågan om ändring av det provisoriska beslutet har därmed förfallit. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet. (fd II 2007-03-27, Nilsson Edin)