RÅ 2007 not 47

Kammarrätts avgörande hade inte gått klaganden emot då dennes talan i kammarrätten bifallits

Not 47. Överklagande av G.H. av en dom rörande bygglov för garagebyggnad. - Byggnads- och miljönämnden i Gävle kommun beviljade genom beslut den 12 december 2001 en ansökan av T.A. om bygglov för flytt av garage inom fastigheten Olsbacka 21:12 i Gävle. Beslutet överklagades hos Länsstyrelsen i Gävleborg som biföll överklagandet och undanröjde byggnads- och miljönämndens beslut om bygglov. T.A. och E.W.A. överklagade beslutet hos Länsrätten i Gävleborgs län som genom dom den 17 oktober 2005 biföll överklagandet och upphävde länsstyrelsens beslut och fastställde byggnads- och miljönämndens beslut. G.H. överklagade domen hos Kammarrätten i Sundsvall. I dom den 9 november 2006 upphävde kammarrätten med ändring av länsrättens dom byggnads- och miljönämndens beslut, varigenom nämnden beviljat bygglov för garagebyggnad. - G.H. överklagade kammarrättens dom och anförde följande. Det måste ha skett ett missförstånd av kammarrätten. Det uppges i kammarrättens domskäl att hon har godtagit en alternativ placering av garaget. Hon har inte uppgivit eller blivit tillfrågad om hon godtar denna placering av garaget. Detta kan få betydelse i framtiden. -Regeringsrätten (2007-04-02, Fernlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 33 § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) framgår att en förvaltningsdomstols beslut får överklagas av den som avgörandet angår, om det gått henne emot. - Kammarrätten har i sin dom bifallit G.H:s överklagande. Domen har således inte gått henne emot. - G.H. får därför enligt 33 § andra stycket förvaltningsprocesslagen inte överklaga beslutet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd I 2007-03-22, Ritseson)