RÅ 2007 not 54

Vite enligt vitesföreläggande som återkallats av beslutsmyndigheten kunde inte dömas ut

Not 54. Överklagande av Odalbygge i Uppsala AB av beslut ang. utdömande av vite. - Byggnadsnämnden i Uppsala kommun beslutade den 13 maj 2004 att förelägga Odalbygge i Uppsala AB att senast den 31 augusti 2004 vid löpande vite om 5 000 kr per påbörjad månad räknat från den 1 september 2004 inlämna godkända besiktningsprotokoll över utförd funktionskontroll av ventilationssystem. - På ansökan av nämnden beslutade Länsrätten i Uppsala län i dom den 15 september 2005 att förplikta Odalbygge i Uppsala AB att utge vite om 20 000 kr för tiden den 1 september - den 31 december 2004 (mål nr 353-05). Bolaget överklagade domen. I dom den 13 februari 2006 avslog Kammarrätten i Stockholm överklagandet (mål nr 5858-05). - Byggnadsnämnden beslutade den 20 februari 2006 att upphäva vitesföreläggandet. - Bolaget överklagade kammarrättens dom och yrkade att beslutet om utdömande av vite skulle upphävas. -Regeringsrätten (2007-04-25, Dexe, Nord, Stävberg, Lundin, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner skäl att meddela prövningstillstånd och tar upp målet till omedelbart avgörande. - Eftersom byggnadsnämnden numera har återkallat vitesföreläggandet kan detta inte läggas till grund för ett beslut att döma ut vite (se RÅ 2002 ref. 39). Kammarrättens och länsrättens domar skall därför upphävas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. - Regeringsrätten upphäver Kammarrättens i Stockholm dom den 13 februari 2006 i mål nr 5858-05 och Länsrättens i Uppsala län dom den 15 september 2005 i mål nr 353-05. - Regeringsråden Lundin och Jermsten deltog inte vid avgörandet av frågan om prövningstillstånd i Regeringsrätten. (fd I 2007-03-21, Jolfors Detert)