RÅ 2007 not 58

Överklagande av kammarrättens beslut att avvisa talan mot kammarrättens dom ansågs innefatta en ansökan om återställande av försutten tid

kammarrätten

Not 58. Överklagande och ansökan om återställande av försutten tid av K.L. - Kammarrätten i Göteborg beslöt den 9 maj 2006 att avvisa K.L:s överklagande av kammarrättens dom den 22 februari 2006 i mål nr 1854-04. Som skäl för avvisandet angav kammarrätten att K.L. fick del av domen den 27 februari 2006 men att överklagandet kom in till kammarrätten först den 28 april 2006 och alltså för sent. - K.L. överklagade och yrkade att kammarrättens avvisningsbeslut skulle upphävas och anförde bl.a. följande. Hans överklagande av kammarrättens dom skickades den 21 april 2006. Brevet med överklagandet torde ha kommit kammarrätten till handa senast den 25 april 2006 eftersom postgången inte tar längre tid än fyra dagar. -Regeringsrätten (2007-05-08, Nordborg, Hamberg, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner att K.L:s överklagande av kammarrättens dom kommit in för sent. Kammarrättens avvisningsbeslut skall därför fastställas. - K.L:s talan får anses innefatta också en ansökan om återställande av försutten tid. - I 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) föreskrivs att tiden för överklagande eller en därmed jämförbar åtgärd får återställas om den försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. K.L. har inte anfört någon omständighet som utgör skäl för att återställa den försuttna tiden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut och avslår ansökningen om återställande av försutten tid. (fd II 2007-04-24, Malmgren)