RÅ 2007 not 64

Fråga om ändring av Försäkringskassans provisoriska beslut i mål om sjukersättning hade förfallit sedan kassan slutligt avgjort ärendet

Not 64. Överklagande av T.E. av ett beslut om vägrad inhibition i mål om handikappersättning. - Försäkringskassan beslutade den 1 december 2006 att provisoriskt dra in T.E:s handikappersättning fr.o.m. december 2006. T.E. överklagade beslutet och yrkade inhibition. Länsrätten i Stockholms län beslutade den 19 december 2006 att avslå yrkandet om inhibition. Efter överklagande beslutade Kammarrätten i Stockholm den 14 februari 2007 att inte meddela prövningstillstånd. - Försäkringskassan beslutade härefter den 10 januari 2007 att slutligt dra in T.E:s handikappersättning fr.o.m. december 2006. - T.E. överklagade kammarrättens beslut från den 14 februari 2007 och yrkade att Regeringsrätten skulle inhämta yttrande från Försäkringskassan. -Regeringsrätten (2007-05-10, Nordborg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Försäkringskassan har den 10 januari 2007 fattat slutligt beslut i frågan om T.E:s rätt till handikappersättning fr.o.m. december 2006. Frågan om inhibition av det provisoriska beslutet har därigenom förfallit, varför målet skall avskrivas från vidare handläggning. - Vid denna utgång saknas skäl för Regeringsrätten att ta ställning till yrkandet om inhämtande av yttrande från Försäkringskassan. - Regeringsrättens avgörande. Yrkandet om inhämtande av yttrande från Försäkringskassan föranleder inte någon Regeringsrättens åtgärd. - Regeringsrätten avskriver målet. (fd II 2007-05-03, Nilsson Edin)