RÅ 2007 not 88

Mål återförvisades då kammarrätt avgjort målet utan att ha förvissat sig om att klaganden slutfört sin talan

Not 88. Överklagande av B.P. i mål ang. inkomsttaxering. - I omprövningsbeslut den 16 december 2004 frångick Skatteverket B.P:s inkomstdeklaration i vissa avseenden samt påförde skattetillägg. B.P. begärde omprövning av beslutet, men Skatteverket vidhöll enligt omprövningsbeslut den 29 april 2005 sitt tidigare beslut. Sedan B.P. överklagat beslutet, undanröjde Länsrätten i Östergötlands län i dom den 3 juli 2006 påfört skattetillägg och tillerkände B.P. ersättning för kostnader i målet med ett som skäligt ansett belopp. I övrigt avslog länsrätten överklagandet. - B.P. fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Jönköping och begärde anstånd för att komplettera överklagandet. Sedan komplettering kommit in till kammarrätten, förelades Skatteverket att skriftligt svara på överklagandet. Skatteverket yttrade sig i en skrivelse som var daterad den 12 januari 2007 och som kom in till kammarrätten den 16 samma månad. Kammarrätten översände den 17 januari 2007 skrivelsen till B.P:s ombud och beredde honom tillfälle att senast den 19 februari 2007 komma in med ett skriftligt yttrande. Samma dag, dvs. den 17 januari 2007, inkom till kammarrätten en skrivelse från B.P:s ombud, rubricerad "komplettering" och dagtecknad den 16 januari 2007. Målet föredrogs i kammarrätten den 25 januari 2007. Den 1 februari 2007 beslutade kammarrätten att avslå B.P:s överklagande och hans yrkande om ersättning för kostnader i kammarrätten. - B.P. överklagade kammarrättens dom och yrkade att Regeringsrätten skulle bestämma hans taxering i enlighet med hans yrkanden i kammarrätten eller återförvisa målet till kammarrätten för förnyad behandling. Han hemställde också om att han skulle medges ersättning för kostnader med i målet tidigare yrkade belopp. -Regeringsrätten (2007-06-08, Nordborg, Eliason, Almgren, Hamberg, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner skäl att meddela prövningstillstånd och tar upp målet till omedelbart avgörande. - B.P. fick tid till den 19 februari 2007 att inkomma med yttrande över Skatteverkets skrivelse. Kammarrätten har, utan att avvakta tidens utgång, meddelat dom i målet den 1 februari 2007. Den komplettering från B.P. som kom in till kammarrätten den 17 januari 2007 kan inte anses utgöra svar med anledning av kammarrättens underrättelse samma dag. Även om kammarrätten uppfattat svaret på detta sätt, borde rätten ha förvissat sig om att P.B. hade slutfört sin talan eller avvaktat tidens utgång innan målet avgjordes. Regeringsrätten finner med hänsyn till det anförda att kammarrättens dom skall undanröjas och målet visas åter till kammarrätten för ny prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. - Regeringsrätten undanröjer kammarrättens dom och visar målet åter till kammarrätten för ny prövning. (fd II 2007-04-18, Löndahl) - Vid avgörandet av frågan om prövningstillstånd deltog inte regeringsråden Eliason och Hamberg.